Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Monitor brengt staat van de Metropoolregio Amsterdam in kaart

18-02-2022 Nieuws #duurzaamheid#economie#mobiliteit#ruimte

Hoe verplaatsen inwoners van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zich en hoe bereikbaar zijn de voorzieningen in de regio? Hoe is het energieverbruik in de MRA, hoe veerkrachtig is de regionale economie? Hoe evenredig zijn welvaart en welzijn verdeeld en hoe staat het met de leefbaarheid op lokaal niveau? In opdracht van de MRA is een monitor ontwikkeld die de staat van de regio in kaart brengt.

De monitor is door de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam gerealiseerd en zal regelmatig worden geactualiseerd. De MRA Agenda, de inhoudelijke basis van de samenwerking in de regio, is het vertrekpunt van het onderzoek.

Aantrekkelijke regio onder druk

De MRA is een welvarende regio, aantrekkelijk voor veel mensen en bedrijven. De MRA groeit dan ook, zowel in aantal inwoners, als in werkgelegenheid en welvaart. De woningmarkt is echter in toenemende mate een bepalende factor in de verschillen in de verdeling van welvaart en welzijn.
Jongeren hebben in toenemende mate te maken met onzekerheden in werk- en woonsituatie. Dit belemmert hun vervolgstappen in het leven en legt daarmee een schaduw over de toekomst.
De energietransitie vergt op veel terreinen een grote inspanning. Die is gestart in de MRA, maar heeft nog een lange weg te gaan.

Toekomstbestendig en evenwichtig

In de MRA Agenda is voor de Metropoolregio Amsterdam de ambitie geformuleerd van een internationale economische topregio, die een hoge leefkwaliteit kent en zowel toekomstbestendig als evenwichtig is. Welke vorderingen maken we in de MRA om deze ambitie te realiseren? De monitor brengt dit in beeld op uiteenlopende gebieden, zowel economisch als ecologisch en sociaal-maatschappelijk. Voor de 31 gemeenten die deel uitmaken van de MRA laat de monitor overeenkomsten en verschillen zien.

Een toekomstbestendige MRA heeft een economie die schoon is en streeft naar verduurzaming van de leefomgeving. Een evenwichtige metropool is een regio zonder grote sociaaleconomische verschillen en waar sprake is van kansengelijkheid en een hoge kwaliteit van leven. In de monitor worden deze aspecten in beeld gebracht, verdeeld over acht thema’s: demografie, woningmarkt, welzijn en welvaart, leefkwaliteit, economie, arbeidsmarkt, energie en mobiliteit.

Brede welvaart

De monitor onderzoekt welvaart op meer en andere manieren dan uitsluitend op basis van traditionele indicatoren, zoals het Bruto Nationaal Product. Het gaat daarbij niet alleen om materiële welvaart, maar ook over het welzijn van mensen, dus over gezondheid, toegang tot onderwijs, milieu, leefomgeving, sociale cohesie, ontplooiing en veiligheid.

Bekijk de MRA-monitor op de website van OIS: onderzoek.amsterdam.nl/interactief/staat-van-de-metropoolregio-amsterdam.