Versterking MRA-samenwerking wordt in 2021 concreet

25-01-2021 Nieuws

Het jaar 2021 wordt het jaar waarin de versterking van de samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) concreet vorm krijgt. Dat schrijft MRA-voorzitter Femke Halsema in een brief aan de colleges van de 35 MRA-overheden en de gemeenteraden en Provinciale Staten in de MRA. In deze brief schetst Halsema het proces rond de besluitvorming over de voorstellen die worden gedaan om de samenwerking verder te versterken.

De MRA Regiegroep heeft in december 2020 afgesproken de versterking van de MRA-samenwerking verder vorm te geven. Op verzoek van de Regiegroep zijn verschillende sessies georganiseerd door Ben Verwaayen, voormalig topman uit het bedrijfsleven. Op basis van deze sessies heeft Verwaayen de Regiegroep een advies gegeven. De Regiegroep heeft vervolgens een bestuurlijke transitiecommissie ingesteld, die dit advies uitwerkt in nadere voorstellen.

Transitiecommissie

De bestuurlijke transitiecommissie bestaat uit Arthur van Dijk (commissaris van de Koning in Noord-Holland), Leen Verbeek (commissaris van de Koning in Flevoland), Thijs Kroese (wethouder in Purmerend, portefeuillehouder governance in de MRA Agendacommissie), Gerard Kuipers (wethouder in Hilversum), Franc Weerwind (burgemeester van Almere) en Femke Halsema. Deze transitiecommissie heeft inmiddels een plan van aanpak vastgesteld.

Proces

Het verdere proces ziet er als volgt uit:

  • 17 februari: extra bijeenkomst van de Regiegroep, waarin de voorstellen van de transitiecommissie worden besproken;
  • Begin maart: na verwerking van opmerkingen uit de Regiegroep worden de voorstellen voor een eerste consultatieronde verzonden aan alle MRA-deelnemers en hun Raden/Staten;
  • De consultatie wordt digitaal vormgegeven, op een dusdanige wijze dat alle deelnemers kunnen worden gehoord en de Raden en Staten actief worden betrokken;
  • Parallel aan de consultatieronde wordt door de transitiecommissie gewerkt aan een voorstel voor het vastleggen van Samenwerkingsafspraken
  • 9 april: de voortgang van het proces en de nodige inhoudelijke bijsturing is onderwerp van gesprek tijdens de reguliere Regiegroep
  • Medio/eind april: aangepaste voorstellen en Samenwerkingsafspraken worden verzonden naar alle MRA-deelnemers en hun Raden/Staten voor een tweede consultatieronde
  • Medio/eind mei: extra vergadering Regiegroep voor vaststellen voorstellen en Samenwerkingsafspraken
  • Vóór het zomerreces: formele bekrachtiging in Raden en Staten

Na het zomerreces zal op een feestelijke en inhoudelijk interessante wijze aandacht worden besteed aan het door alle deelnemers ondertekenen van de nieuwe afspraken. De precieze vorm hiervan hangt af van wat er dan mogelijk is met het oog op de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

Brief

Klik hier om de brief van MRA-voorzitter Halsema te downloaden.