Rijk en regio zetten gezamenlijke koers uit voor grote verstedelijkingsopgaven MRA

15-12-2021 Nieuws #bouwen en wonen#economie#landschap#mobiliteit#ruimte

Een toekomstbestendige en evenwichtige metropool met meerdere kernen. Dat is de hoofdlijn van de gezamenlijke koers die de Metropoolregio Amsterdam (MRA) met het Rijk heeft opgesteld. Met deze koers wordt ruimte gegeven aan 325.000 extra woningen tot 2050 – waarvan minimaal 175.000 tot 2030 – en aan ongeveer evenzoveel banen. En er worden niet alleen woningen gebouwd, maar complete en duurzame steden en samenlevingen in een vitaal landschap.

Tijdens het bestuurlijk overleg Noordwest op 24 november jl. met MRA en Rijkspartners is afgesproken dat het Verstedelijkingsconcept MRA de inhoudelijke basis vormt voor de verdere uitwerking van de Verstedelijkingsstrategie (zie Kamerbrief). De volgende mijlpaal is het moment waarop de raden en Staten van de deelnemende gemeenten, provincies en Vervoerregio in de MRA dit kunnen onderschrijven.

Bouwen aan complete steden en samenlevingen in de MRA

MRA en Rijk zijn het eens dat woningbouw hand in hand moet gaan met economische ontwikkeling en bereikbaarheid. In het Verstedelijkingsconcept wordt ingezet op het creëren van een divers aanbod van woningen en woonmilieus en het versterken van de verschillende economische profielen in de MRA. Daarmee willen Rijk en regio de kracht van de MRA als woonomgeving en als internationale topregio doorontwikkelen. In de koers wordt ook de koppeling gelegd tussen de verstedelijking en sociaalmaatschappelijke opgaven in de MRA, zoals kansengelijkheid en gezondheid. Ook wordt veel aandacht gehecht aan de rol van groen en de versterking van landschap in de toekomst van de MRA. Tot slot delen MRA en het Rijk in het Verstedelijkingsconcept de ambitie om te komen tot een duurzame en klimaatbestendige leefomgeving in de MRA.

Schiphol en Noordzeekanaalgebied

Met het Verstedelijkingsconcept wordt ook de basis gelegd voor een integrale gebiedsaanpak leefkwaliteit rond Schiphol, die input levert voor de vernieuwing van het ruimtelijk beleid Schiphol. Het geeft tevens richting aan de gebiedsaanpak voor het Noordzeekanaalgebied waarin Rijk en regio intensief samenwerken aan de samenhangende complexe opgaven in dit havengebied.

Hoe verder

Het concept wordt de komende maanden behandeld in raden en Staten van de gemeenten, provincies en Vervoerregio in de MRA. Tegelijkertijd worden de fasering en investeringsstrategie uitgewerkt om richting te geven aan de uitvoering. In het voorjaar van 2022 maken Rijk en regio afspraken over hoe ze de komende jaren gaan samenwerken in de ontwikkeling van de regio.
 
Hiermee wordt de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) voor de MRA concreet uitgewerkt. Dit geeft richting voor de keuzes die Rijk en regio maken en is de basis voor lokaal en regionaal op te stellen beleid.

De highlights

  • Voor het eerst gezamenlijke koers Rijk en regio voor ontwikkeling van de Metropoolregio Amsterdam
  • Basis voor gezamenlijke afspraken en op te stellen beleid
  • Bouwen aan complete steden en samenlevingen
  • Oog voor de sociaalmaatschappelijke opgaven en evenwichtige ontwikkeling
  • Ruimte voor 325.000 woningen tot 2050, voorzieningen en werken in alle delen van de MRA. Dit kan niet zonder investeringen in water, klimaatadaptatie, energie, mobiliteit, ecologie en landschap
  • Vervolg: voor de zomer concrete afspraken richting uitvoering (Rijk-regio programmering)

Verstedelijkingsstrategieën

Voor zeven regio’s met de hoogste verstedelijkingsdruk hebben Rijk en regio samen verstedelijkingsstrategieën opgesteld. Hierin wordt niet alleen naar woningbouw gekeken, maar ook naar mobiliteit, economie en natuur, energie en water. Het grootste deel van de woningbouwopgave tot 2040 wordt gerealiseerd in deze 7 regio’s (600.000 woningen tot 2030, 900.000 woningen tot 2040). In de regio’s liggen ook de 14 grootschalige woningbouwlocaties. Tezamen vormen de zeven regio’s het Stedelijk netwerk Nederland, zoals beschreven in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).