Verkenningstraject Schipholcorridor afgerond

11-07-2019 Nieuws #mobiliteit

De verkenningsfase Schipholcorridor is afgerond. Samen met veel partijen is de afgelopen jaren gewerkt aan het onderzoeken van de verschillende opgaven op de treincorridor Leiden-Schiphol-Weesp-Lelystad, als onderdeel van actie 1.8 (OV-knooppunten) uit de MRA Agenda. De opgedane kennis en inzichten vormen de basis voor de keuzes bij de verdere ontwikkeling van de 17 OV-knooppunten langs deze corridor.

De verkenningsfase is eind juni bestuurlijk vastgesteld en besproken in de MRA-platforms Ruimte en Mobiliteit. Download hier de eindrapportage van het Verkenningstraject Schipholcorridor.

Vervolgtraject Schipholcorridor

Nieuwe inzichten gaan over de ruimtelijk-economische ontwikkelingen (woningbouw, bedrijvenlocaties) en kansen voor recreatief gebruik (poortfunctie). Met de verkregen informatie rondom P+R-locaties blijkt grote behoefte te bestaan in de regio naar een bredere visie hierover op MRA-niveau. Hier wordt in de komende periode verder aan gewerkt. Dit geldt ook voor de bereikbaarheid van de Schipholregio en de relatie met de ontwikkeling van Lelystad Airport die is onderzocht. Zo blijf het programma OV-knooppunten betrokken bij het Programma Zuidwest Amsterdam-Schiphol-Hoofddorp (MIRT ZWASH).

Het onderzoek heeft geen eenduidige opgaven gevonden die spelen op het niveau van de gehele corridor. Daarom worden de specifieke opgaven de komende periode verder opgepakt op de betreffende knooppunten of op deeltrajecten van de corridor en ondergebracht binnen het actieprogramma van OV-knooppunten (actie 1.8 MRA Agenda). Voor enkele opgaven wordt aangesloten bij andere programma’s en trajecten, zoals Samen Bouwen aan Bereikbaarheid en MRA Landschap.

Ook wordt verder gegaan met de ontwikkeling van de verschillende knooppunten langs deze corridor met hulp van de kennis- en procesinstrumenten  die zijn ontwikkeld vanuit het provinciale programma OV-knooppunten en de opgedane inzichten uit het traject Schipholcorridor.

Achtergrond traject Verkenningsfase Schipholcorridor

In 2017 is een eerste voorverkenning uitgevoerd voor de Schipholcorridor onder MRA-actie 1.8 (OV-knooppuntontwikkeling), waarna acht opgaven zijn benoemd die verdere uitwerking behoefden. Deze opgaven zijn geformuleerd en opgepakt in samenwerking met vele partijen (onder meer alle gemeenten langs de corridor, drie provincies, Schiphol, de ministeries van I&W en BZK en Holland Rijnland), met als trekkers de provincie Noord-Holland en de gemeente Almere. Vanuit de MRA-platforms Ruimte en Mobiliteit is eind 2017 de opdracht gegeven dit verder te verkennen (verkenningsfase).

Meer informatie: www.noord-holland.nl/ovk