Ruimtelijke verkenning energietransitie MRA

In een dynamisch, groeiend en sterk verstedelijkt gebied heeft de overgang naar een hernieuwbaar energiesysteem grote gevolgen en grote impact op andere ruimtelijke opgaven, zoals verstedelijking, mobiliteit, leefbaarheid, landschap en economische ontwikkeling. De omvang van deze opgave in de Metropoolregio Amsterdam is in beeld gebracht in een verkenning naar de ruimtelijke effecten van de energietransitie.

Deze verkenning is uitgevoerd in opdracht van het Directeurenoverleg Ruimte MRA (DO MRA) en het bestuurlijke MRA-platform Ruimte (BO Ruimte) in de periode oktober 2016 tot en met maart 2017. Uitgangspunt vormde de vraag in hoeverre en op welke manier het mogelijk is aan de energievraag in de MRA in 2040 te voorzien middels de inzet van hernieuwbare energie.

Download hier de eindrapportage Ruimtelijke Verkenning Energietransitie MRA.