Route naar besluiten over Green Deals op MRA Duurzaamheid Top in oktober

08-04-2021 Nieuws #bouwen en wonen#circulaire economie#duurzaamheid#economie#energietransitie#ruimte

De samenwerkende overheden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) bereiden zich voor op concrete afspraken die kunnen worden gemaakt tijdens de derde editie van de MRA Duurzaamheid Top in oktober dit jaar. In de aanloop naar deze bestuurlijke top worden vijf afspraken verder verkend en uitgewerkt, waarna maximaal vier hiervan in oktober moeten worden bezegeld. Het gaat onder meer om Green Deals over circulaire houtbouw en de ontwikkeling van een fietsmetropool en om afspraken over circulaire inkoop door de 35 MRA-overheden.

Voorzitter Cora Smelik van het portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid in de MRA, tevens gedeputeerde in de provincie Flevoland, heeft haar collega-bestuurders in de regio geïnformeerd over de aanloop naar de Duurzaamheid Top. Zij wijst er daarbij op dat tijdens de eerste Duurzaamheid Top, in oktober 2019, alleen richtinggevende afspraken konden worden gemaakt, die nog moesten worden bekrachtigd door collegebesluiten van de afzonderlijke MRA-deelnemers. Het is de bedoeling dat op de volgende bestuurlijke top direct bindende afspraken worden gemaakt. Daarom worden de colleges al ruim voor de top in de gelegenheid gesteld om besluiten te nemen over de afspraken.

Duurzaam herstel uit coronacrisis

De afspraken die worden voorbereid, volgen deels uit een bestuurlijke bijeenkomst in juni 2020, waar met het bedrijfsleven en kennisinstellingen is gesproken over een duurzaam herstel uit de coronacrisis. Deze bijeenkomst was de aftrap van een gezamenlijk traject dat moet uitmonden in een aantal Green Deals, die enerzijds bijdragen aan de duurzaamheidsambities en anderzijds aan het creëren van nieuwe vormen van duurzame werkgelegenheid. De eerste resultaten hiervan zijn gepresenteerd tijdens de tweede MRA Duurzaamheid Top in oktober 2020 en tijdens State of the Region op 2 december 2020.

Drie Green Deals in voorbereiding

Concreet zijn voor de Duurzaamheid Top in oktober dit jaar drie Green Deals in voorbereiding:

  • Circulaire houtbouw: hiermee wordt beoogd om vanaf 2025 ten miste 20 procent van de nieuwbouwwoningen in de MRA in houtbouw (met duurzaam hout) uit te voeren;
  • Circulair textiel: hiermee wordt beoogd in 2025 25 procent van het textiel in de MRA circulair te verwerken, bijvoorbeeld via het opzetten van een Shared Repair Center en een Fashion Innovation Lab en via het stimuleren van het gebruik van circulaire producten voor bijvoorbeeld de zorg;
  • MRA-fietsmetropool: deze deal is erop gericht om naast de fietsinfrastructuur de ontwikkeling van onderliggende diensten te stimuleren. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over de aanleg van fietsservicepunten, het delen van data over fietsgebruik en het stimuleren van fietsgebruik via de arbeidsvoorwaarden. Ook wordt verkend hoe kan worden gekomen tot circulaire verwerking van fietsen.

Overige afspraken

Behalve deze drie Green Deals zijn nog twee afspraken in voorbereiding die voortkomen uit het MRA-programma Circulaire Economie. Het gaat over:

  • Een propositie om als MRA-overheden een impuls te geven aan het hergebruiken en toepassen van niet-recyclebaar plastic. Hierbij wordt gedacht aan afspraken om in de buitenruimte straatmeubilair toe te passen dat uit dit plastic is samengesteld;
  • Vijf inkooppakketten die volledig circulair zijn uitgewerkt en waarmee MRA-overheden per direct circulair kunnen gaan inkopen en aanbesteden. Deze afspraak past binnen de intentie die de MRA-overheden in 2018 al zijn aangegaan om in 2025 ten minste 50 procent circulair in te kopen.

Vervolg

De komende tijd worden de concept-afspraken voor de top in oktober verder uitgewerkt in MRA-verband, in samenwerking met de Amsterdam Economic Board, bedrijven en kennisinstellingen. De colleges in de MRA krijgen begin juli de afspraken voorgelegd, zodat ze daar voor de Duurzaamheid Top in oktober een besluit over kunnen nemen. De gezamenlijke besluiten worden vervolgens tijdens deze top bekrachtigd.