Rapport evaluatie MRA-samenwerking

In oktober 2018 is door de Regiegroep van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) besloten om de samenwerking te evalueren. Het MRA-convenant is in 2017 getekend en de evaluatie van de eerste twee jaar samenwerking is een bestuurlijke opdracht. Het doel van de bestuurders is de samenwerking te versterken.

Er is een externe evaluatiecommissie aangetrokken bestaande uit Staf Depla, Hannie te Grotenhuis en Ralph Pans. De commissie is in februari 2019 gestart en heeft gesproken met ruim 60 bestuurders, raadsleden, ambtenaren van de MRA en 20 externen. In het rapport ‘Meer richting en resultaat’ deelt de commissie bevindingen over de huidige stand van zaken in de MRA-samenwerking. Ook worden concrete aanbevelingen gedaan voor het versterken van de samenwerking. In opdracht van de Regiegroep is het rapport op 29 juli 2019 openbaar gemaakt, zodat iedereen er kennis van kan nemen.

Na het zomerreces, in september 2019, hebben de colleges in de MRA de uitkomsten kunnen bespreken. Daarna is dat ook gebeurd in de diverse MRA-gremia en in de deelregio’s. Op 18 oktober 2019 heeft de Regiegroep onder leiding van voorzitter Femke Halsema en de vicevoorzitters Arthur van Dijk en Franc Weerwind de uitkomsten van de evaluatie besproken. Tijdens de MRA Bestuurdersconferentie, die aansluitend plaatsvond, zijn de vervolgstappen naar aanleiding van het rapport gedeeld.

Downloads

Download hier het evaluatierapport ‘Meer richting en resultaat – Evaluatie bestuurlijke samenwerking Metropoolregio Amsterdam‘.

Hier vindt u de in het rapport genoemde enquête die de evaluatiecommissie heeft gehouden onder Raads- en Statenleden in de MRA: Resultaten enquete Raads- en Statenleden Evaluatiecommissie MRA.