Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Proef met ongebruikelijke maatregelen tegen problemen op elektriciteitsnet in MRA

13-11-2023 Nieuws

Het Rijk gaat in gesprek met de Metropoolregio Amsterdam (MRA) over een proef met ongebruikelijke maatregelen tegen de grote problemen op het elektriciteitsnet. Minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten verkent met de provincie Flevoland een pilot met mogelijk onorthodoxe oplossingen voor de netcongestie. Dat is een van de uitkomsten van het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT), dat op 7 november heeft plaatsgevonden. Minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers heeft de Tweede Kamer op 13 november geïnformeerd over de resultaten van dit overleg.

Het elektriciteitsnet is op veel plekken in Nederland overbelast: dit wordt ‘netcongestie’ genoemd. Het Rijk en de MRA hebben in hun overleg onder meer de zorgen besproken over de negatieve gevolgen van deze netcongestie voor de woningbouw, het realiseren van werklocaties, duurzame energieopwekking, verduurzaming van de mobiliteit (laadpalen) en de treindienstregeling. De mogelijke pilot met ongebruikelijke maatregelen moet niet alleen plaatsvinden in Flevoland, maar ook in de provincies Utrecht en Gelderland.

Status mobiliteitsprojecten

In het BO MIRT hebben het Rijk, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de gemeenten in de MRA verder werkafspraken gemaakt over de zogenoemde ‘herprioritering’ van het Mobiliteitsfonds. Het ministerie van I en W heeft eerder aangekondigd een beweging te maken van de aanleg van infrastructuur naar instandhouding. Dit heeft te maken met de beperkte stikstofruimte, prijsstijgingen en arbeidskrapte. Landelijk zijn daarom zeventien projecten gepauzeerd (herprioritering). In de MRA gaat het om de A9 / Rottepolderplein en de A27 / Knooppunt Eemnes-Zeewolde. Het Rijk bevestigt het belang van deze projecten en geeft er prioriteit aan zodra het Rijk kan voldoen aan voorwaarden als financiële ruimte, stikstofruimte en uitvoeringscapaciteit.

Rijk en regio hebben afgesproken om nader uit te werken wat de impact is van de twee gepauzeerde projecten op bereikbaarheid, woningbouw en economie. Op basis daarvan wordt bekeken welke maatregelen eventueel mogelijk zijn om verkeersopstoppingen te voorkomen en de afgesproken woningbouw te realiseren. Het project A27 Knooppunt Eemnes-Zeewolde komt in elk geval op de agenda van het BO MIRT van 2024, vanwege de grote woningbouwopgave in Almere en de bereikbaarheid als randvoorwaarde voor deze woningbouw.

Andere afspraken

In het BO MIRT zijn verder onder meer afspraken gemaakt over het toewerken naar concrete plannen voor het versterken van de zogenoemde ‘groenblauwe structuren’ in de MRA. Het gaat daarbij om kwalitatieve groengebieden en waterpartijen in de stedelijke omgeving die de MRA is. Het derde perron van het station Amsterdam-Zuid is klaar voor de volgende MIRT-fase, wat betekent dat de komende jaren wordt gewerkt aan concrete afspraken over de realisatie. Die is noodzakelijk om internationale treinen op te vangen in Amsterdam-Zuid en zo meer ruimte te creëren op Amsterdam Centraal Station.

Ook hebben Rijk en regio afgesproken de Uitvoeringsagenda Fiets verder uit te werken. Op basis daarvan kunnen toekomstige Rijksgelden worden toegekend voor investeringen die bijdragen aan een landelijk dekkend netwerk van zogenoemde doorfietsroutes. De MRA heeft aandacht gevraagd voor de realisatie van doorfietsroutes die stedelijke en landelijke gebieden verbinden, zoals in Noord-Holland en Flevoland.

Over het BO MIRT

De afspraken in dit jaarlijkse BO MIRT dragen eraan bij om te komen tot een ‘meerkernige metropool’. De groei van de regio gaat immers niet alleen om de grote woningbouwopgave. We bouwen niet slechts veel woningen in de MRA, maar ‘complete en duurzame steden en dorpen’, zoals in het Verstedelijkingsconcept en in het Multimodaal Toekomstbeeld is vastgesteld. Samenlevingen waarin mensen wonen, werken, zorgen en reizen en waar rekening wordt gehouden met grote transities die nodig zijn ten aanzien van mobiliteit, energie, klimaat en water.

Vervolg

Op 22 januari 2024 worden de uitkomsten van het Bestuurlijk Overleg MIRT besproken door de nieuwe Tweede Kamer. Daarna is het wachten op het nieuwe kabinet en het coalitieakkoord om te zien welke proces- en investeringsafspraken kunnen worden gemaakt in het BO Leefomgeving en het BO MIRT van 2024.

Meer informatie over de uitkomsten van het BO MIRT 2023 vindt u in de Kamerbrief die de betrokken ministers hebben gestuurd aan de Tweede Kamer.