Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Oproep aan kabinet: Geef Nederland een langjarige visie op woningbouw

07-06-2024 Nieuws #bouwen en wonen#economie#verstedelijkingsstrategie

Het komende kabinet moet samenwerken met provincies, gemeenten en corporaties om aan de enorme opgave voor woningbouw te voldoen, stellen wethouders van 22 steden en vijf regio’s, waaronder de Metropoolregio Amsterdam (MRA), in een opiniestuk van 7 juni in het Algemeen Dagblad. Want een visie op lange termijn is hard nodig. Daarnaast roepen de auteurs van het stedelijk netwerk op meer te investeren in bouw rond grote steden en in goed OV.

In het opiniestuk vragen 22 bouwende steden en 5 metropoolregio’s, waaronder de Metropoolregio Amsterdam, aan het nieuwe kabinet om met een langetermijnvisie te komen voor 600.000 woningen. De urgentie is groot, schrijven de auteurs van het opiniestuk. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken loopt het tekort aan woningen – als we niets doen- in 2030 op tot 900.000.

De auteurs zijn overigens verheugd dat terugdringen van het woningtekort topprioriteit is in het hoofdlijnenakkoord. Er wordt immers 5 miljard uitgetrokken voor woningbouw en 2,5 miljard de ontsluiting daarvan.

Planvorming

Ondanks de miljarden blijven er uitdagingen, zoals de uitvoering van de plannen. “Tussen planvorming en oplevering zit 10 jaar en daar moeten ook wegen, OV, maatschappelijke voorzieningen en groen bij. Het kabinet moe dus veel verder vooruit plannen, want we bouwen immers niet alleen huizen, maar complete en gezonde steden voor onze inwoners.”

Bouw rond steden

Het Centraal Planbureau stelt dat in en rondom de grote steden bouwen de beste optie is. Mensen wonen dicht bij hun werk, het landelijk gebied blijft onaangetast en we houden de kosten op lange termijn beheersbaar. “Veel infrastructuur en voorzieningen zijn er al. Belangrijk is dat Rijk, provincies, gemeenten en woningbouwcorporaties samen als één team optrekken en ruimtelijke belemmeringen voor grootschalige woningbouwlocaties wegnemen. Veel ontwikkellocaties liggen immers in de buurt van een (militair) vliegveld, een treinemplacement of vergen een aanvullende OV-verbinding.”

Investeringen

Daarnaast zijn investeringen nodig, concluderen de auteurs. “Betaalbare woningen bouwen kost geld. Zeker wanneer woningen gepaard gaan met uitbreiden van voorzieningen zoals een school, parkje of sportclub. Op dit moment zien we dat bouwende steden moeten kiezen tussen het bouwen van een nieuwe school of de oude school in de bestaande stad renoveren. Om complete steden met voorzieningen te bouwen is langjarige financiering nodig. Daarmee biedt je zekerheid aan gemeenten, ontwikkelaars en woningbouwcorporaties. Dan bouw je buurten in plaats van alleen maar huizen.”

Openbaar vervoer versterken

Ook moet er geïnvesteerd worden in het OV. Meer inwoners leidt tot meer reizigers. “Het is vanuit dat oogpunt opvallend dat de budgetten voor het OV de afgelopen jaren achteruit zijn gegaan. Overvol en uitvallend OV neemt daardoor toe. De reiziger kiest vaker voor de auto, met files tot gevolg. Budgetten moeten structureel worden verhoogd.”

Maak werk van bestaanszekerheid

Het stuk sluit af met een oproep. “Maak écht werk van bestaanszekerheid. Kom met een grote doorbraak door een langjarige strategie met financiële instrumenten voor wonen, bereikbaarheid en water- en hittebestendigheid. Zo zorgen we ervoor dat we samen de wooncrisis oplossen en dat inwoners goed, veilig en bereikbaar kunnen wonen.”

Meer weten?

Lees het position paper van het stedelijk netwerk met drie punten: aanpak woningbouw, bereikbaarheid en water- en hittebestendige inrichting. Dit past ook bij de ambities zoals die zijn verwoord in de 80%-versie van de MRA Agenda.