Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Onderzoekers Rabobank: MRA staat op tweesprong, economische voorspoed leidt niet tot ‘brede welvaart’

21-03-2022 Nieuws #bouwen en wonen#circulaire economie#duurzaamheid#economie#landschap#mobiliteit#ruimte

Het gaat goed met de economie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Maar de economische voorspoed heeft de afgelopen decennia niet geleid tot een hoge ‘brede welvaart’ voor de inwoners van de regio. Bij brede welvaart wordt niet alleen gekeken naar economische groei en de productie van bedrijven, maar ook naar wat mensen ‘van waarde’ vinden, zoals woontevredenheid, persoonlijke ontwikkeling, gezondheid, de balans tussen werk en privé, veiligheid, sociale contacten en milieukwaliteit. De regio scoort zelfs fors onder het Nederlandse gemiddelde. Tot die conclusie komen onderzoekers van de Rabobank.

De MRA staat volgens de onderzoekers op een tweesprong: doorgaan op de oude weg, waarin krachtige economische ontwikkelingen de lage brede welvaart ‘verbloemen’ of juist kiezen voor een brede welvaart en mensen en de menselijke maat centraal stellen.

Algemene beeld

De onderzoekers spraken met bijna vijftig mensen uit de MRA. Uit deze gesprekken en bevindingen uit analyses komt het volgende beeld naar voren:

– Het bedrijfsleven wordt te weinig betrokken bij de grote transities
– Achterblijvende brede welvaart is de rem op verdere ontwikkeling
– Zonder jonge talenten staat de regio stil
– Wonen en woonomgeving bepalen alles
– Klimaat- en energierisico’s bepalen houdbaarheid van de metropoolregio
– Gemeenten moeten over hun eigen schaduw heen stappen
– Het gevoel van urgentie ontbreekt

Zeven opgaven

De MRA staat daarom volgens de onderzoekers van de bank voor zeven opgaven:

  1. Maak duurzaam ondernemen hét fundament van de economie en koester daarbij het DNA van de regio; gebruik creativiteit en innovatie als oplossingen voor de grote transitieopgaven. Daar ligt de bewezen kracht van de MRA. Bedrijven moeten een veel centralere plek hebben in het toekomstbestendig maken van de regio. Nu worden ze te weinig betrokken en worden ze niet in hun kracht gezet om bij te dragen aan de uitdagingen van de regio.
  2. De samenwerkende overheden in de MRA moeten scherpere keuzes maken en brede welvaart als uitgangspunt nemen. Daarmee staat de mens in de MRA centraal en niet de economische groei. Het uitgangspunt is de balans tussen de economische productie, de duurzame kwaliteit van de leefomgeving en de sociale cohesie in de regio. Maak ‘kanskracht’ het uitgangspunt van de economische, sociale en ecologische agenda’s. Het combineren van kansengelijkheid en slagkracht wordt daarmee een centraal doel om de brede welvaart te verbeteren.
  3. Een nieuwe human capital-agenda geeft vervolgens invulling aan onderwijs dat aansluit bij de economie van morgen en de vaardigheden die bedrijven nodig hebben. Kanskracht gaat daarbij ook specifiek over een inclusieve arbeidsmarkt.
  4. Een woningmarktoffensief om te bouwen, te verduurzamen en vooral de woningmarkt toegankelijk te maken, wordt als meest bepalende randvoorwaarde aangeduid voor het terugbrengen van de balans in de MRA. Het succesvol oplossen van de opgaven op de woningmarkt is onlosmakelijk verbonden met de opgaven op het gebied van economie en brede welvaart.
  5. Brede welvaart gaat daarnaast over toekomstbestendig zijn voor klimaat- en energierisico’s: maak de MRA fysiek klaar voor de toekomst.
  6. Zowel de transitie- als de fysieke risico’s die zich manifesteren in de individuele gemeenten vergen oplossingen op de schaal van de MRA. Individuele gemeenten zullen over hun eigen schaduw heen moeten stappen; oplossingen voor problemen in de gemeenten worden gevonden op grotere schaal. Het uitgangspunt: het geheel is meer dan de som der delen.
  7. Ten slotte is het een opgave om veel nadrukkelijker uit te gaan van de unieke publiek-private verbanden in de regio die nog veel sterker kunnen worden benut. Werk aan de organisatiekracht tussen overheden, bedrijven, kennisinstellingen en burgers.

Voor elke opgave doen de onderzoekers van de Rabobank suggesties voor de uitwerking ervan en geven ze voorbeelden.

Download het onderzoek

Het onderzoek van de Rabobank is hier te lezen:
De Metropoolregio Amsterdam staat op een tweesprong – Zeven opgaven voor een toekomstbestendige Metropoolregio