Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Nieuw kabinet: veel perspectief voor Metropoolregio Amsterdam

17-12-2021 Nieuws

Deze week is het nieuwe regeerakkoord gepresenteerd. Een akkoord met veel perspectief voor de opgaven binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA), waaronder de aanpak van de woningnood, de bereikbaarheid, het klimaat en ons inventief vermogen. Investeringen op deze gebieden zijn in het nationaal belang. Ons land staat voor grote uitdagingen, ook rond stikstof en het verduurzamen van onze economie. De MRA wil oplossingen aanreiken en daarvoor de samenwerking met het nieuwe kabinet zoeken.

Met een aandeel van zo’n 20% in het bruto binnenlands product is onze regio de motor van de nationale economie. De economie heeft wel nieuwe impulsen nodig om duurzaam voorbereid te zijn op de toekomst. Bovendien staat de leefbaarheid van onze regio onder druk. De MRA ziet veel positieve elementen in het regeerakkoord, maar er zijn ook kritische noten.

Veel perspectief ziet de MRA in de fondsen die beschikbaar komen voor klimaat, circulaire economie en stikstof. Daarmee kan zowel de economie verduurzamen als de leefbaarheid worden verbeterd. De gelden voor stikstof gaan immers ook over versterking van natuur en landschap.

Kritische punten concentreren zich rond de aanpak van de woningnood. De afschaffing van de verhuurderheffing is positief, net als de financiële ruimte voor de bereikbaarheid van woningbouwlocaties. € 7,5 mld is er voor de komende 10 jaar beschikbaar voor heel Nederland. Voor de grote locaties (zoals Almere Pampus en Haven-Stad) en alle andere plekken waar we willen verstedelijken. Dit lijkt veel geld, maar om de gewenste aantallen in onze regio te kunnen realiseren, is meer nodig om de onrendabele top van projecten te kunnen dekken.

De MRA zal blijven inzetten op het optimaal benutten van het Nationaal Groeifonds en de Regiodeals, die door het kabinet gelukkig worden voortgezet. Hiermee kan het regionaal beleid gericht op het versterken van een duurzame kenniseconomie verder worden geconcretiseerd en geïntensiveerd.

Het regeerakkoord is een akkoord op hoofdlijnen. De komende periode wordt hieraan verder invulling gegeven. De MRA pakt de handschoen graag op, om onze regio en Nederland klaar te maken voor de toekomst.

Wonen

Het nieuwe kabinet zet fors in op het versnellen van de bouw van betaalbare, bereikbare en duurzame woningen. Dit vraagt, naast de aangekondigde investeringen in ontsluiting van grote versnellingsgebieden, ook om investeringen in de woningproductie en stedelijke vernieuwing op de korte termijn. De MRA is blij met de continuering van de Woningbouwimpuls en het Volkshuisvestingsfonds. De dekking komt echter uit het Gemeentefonds, zodat gemeenten daar per saldo niets mee opschieten.

In het regeerakkoord worden ook tijdelijke woningen als oplossing voor de wooncrisis genoemd. De inzet op tijdelijke woningen voor onder meer spoedzoekers en statushouders kan zeker verlichting bieden. Er is echter ook een stevige programmatische, integrale en afdoende gefinancierde aanpak nodig voor de huisvesting én ondersteuning van aandachtsgroepen. Een interbestuurlijk programma onder leiding van de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening kan hierin voorzien. De MRA roept het Rijk op een dergelijk programma op te starten. 

De afschaffing van de verhuurderheffing maakt het mogelijk dat woningcorporaties in onze regio de grote opgaven op gebied van betaalbare nieuwbouw, verduurzaming en betaalbare huren weer steviger kunnen oppakken. De vele woningzoekenden én bewoners plukken hier de vruchten van. Ook de aangekondigde vorm van huurprijsbescherming in de middenhuur is, gezien de hoge prijzen in de vrije sector in onze regio, zeer wenselijk.

Mobiliteit

Binnen de investeringen in woningen is in het regeerakkoord oog voor de gebiedsgebonden mobiliteit, blijkens de € 7,5 miljard voor de ontsluiting van de gebieden die wordt toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds. Ook wordt extra geld vrijgemaakt voor beheer, onderhoud en vervanging.

De grote projecten binnen de MRA zijn sleutelprojecten van nationaal belang, en zijn de basis voor het hele netwerk. Het gaat om de Noord-Zuidlijn, het sluiten van de kleine metroring, de IJmeerverbinding en het Zuidasdok.

Deze investeringen zijn hard nodig, omdat de verbindingen binnen regio’s, tussen regio’s in Nederland en met omliggende landen onder druk staan. Samen met vele kleinere investeringen in met name het hoogwaardig OV kunnen we de metropool bereikbaar houden, terwijl er ondertussen voor 2040 250.000 woningen gebouwd kunnen worden.

Zie ook het persbericht Vervoerregio en Metropoolregio Amsterdam eensgezind positief over regeerakkoord.

Klimaat en stikstof

De aanpak van de stikstofcrisis is essentieel voor het realiseren van nieuwe woningen én voor onze mainportfunctie. Schiphol, de Haven van Amsterdam en de industrie in het Noordzeekanaalgebied zijn onmisbare schakels voor de economie van de MRA en van Nederland, waarbij een flinke sprong in duurzaamheid meer dan een ambitie is. Met name in de transitie naar schone energie is keiharde noodzaak. Het Noordzeekanaalgebied moet de komende jaren worden ontwikkeld naar een waterstof-hub. Dit past uitstekend in de groene industriepolitiek van het aanstaande kabinet. Positief daarbij is ook de inzet van het kabinet voor het verduurzamen van vliegtuigbrandstoffen en de versnelling van de procedures voor grootschalige energie-infrastructuurprojecten.

Positief is ook de ambitie van het kabinet om via normering en prijsprikkels verhuurders van woningen te stimuleren hun bezit te verduurzamen. Verder vraagt klimaatadaptatie en –resistentie om flinke investeringen voor water, hitte, droogte en biodiversiteit, opgaven die in verstedelijkte gebieden om éxtra aandacht vragen. Het voornemen van het nieuwe kabinet om bij bebouwing van open ruimte groen mee te laten groeien, sluit aan bij de verstedelijkingsstrategie van de MRA en het Rijk.

Arbeidsmarkt

Binnen de MRA zijn de tekorten op de arbeidsmarkt voelbaar op uiteenlopende plekken, zoals in de zorg, in het onderwijs, in de techniek en in de gehele bouwketen. De tekorten vragen om samen het nieuwe kabinet naar slimme en soms gedurfde oplossingen te zoeken. De MRA zet, in lijn met het regeerakkoord, in op een leven lang ontwikkelen, het stimuleren van werk-naar-werktrajecten en het bevorderen van meer arbeidsmarktgericht onderwijs.