Energietransitie

De samenwerkende overheden in de MRA hebben het versnellen van de transitie naar een schone economie aangewezen als een van de speerpunten in de MRA Agenda.

In de MRA Agenda 2020-2024 zijn vier bestuurlijke opdrachten geformuleerd. Opdracht 1 luidt: ‘Werk maken van een veerkrachtige, inclusieve en schone MRA-economie’. De regie daarbij ligt bij het Portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid, waarin bestuurders uit de beide provincies en de grootste MRA-gemeenten zitting hebben. Deze bestuurders zoeken afstemming met elkaar en bekijken waar gezamenlijke inzet meerwaarde kan hebben.

De concrete uitvoering is belegd bij de programmamanager energietransitie, vertegenwoordigers van MRA-overheden en externe experts, die daarbij intensief samenwerken met andere partijen van binnen en soms buiten de MRA.