MRA Agenda 2.0 aangeboden aan colleges

24-02-2020 Nieuws #MRA Agenda

De MRA Agenda 2.0 is ter vaststelling aangeboden aan de colleges van de deelnemers aan de MRA-samenwerking. De nieuwe MRA Agenda is voor de periode 2020-2024 de inhoudelijke basis van de samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam. De agenda wordt gelanceerd tijdens het MRA Congres op vrijdag 17 april 2020.

Nieuw in de agenda 2.0 zijn de twee leidende principes ‘toekomstbestendig’ en ‘evenwichtig’. Daarnaast kent de nieuwe agenda vier bestuurlijke opdrachten:

– Het verder versterken van de samenwerking
– Het realiseren van een veerkrachtige, inclusieve en schone economie
– Bouwen voor de woningbehoefte en met groei de leefkwaliteit van het geheel versterken
– Tempo maken met het metropolitaan mobiliteitssysteem

Programmatische benadering

Waar in de vorige MRA Agenda acties zijn geformuleerd, is nu gekozen voor een meer programmatische benadering, met uitvoeringslijnen die uit de bestuurlijke opdrachten voortvloeien. Net als de acties krijgen deze uitvoeringslijnen bestuurlijke ‘trekkers’ die verantwoordelijk worden voor de uitvoering. Door de uitvoeringslijnen te formuleren in te behalen resultaten wordt meer ruimte en flexibiliteit gelaten voor de manier waarop de ambities kunnen worden waargemaakt.

Route naar nieuwe agenda

De weg naar de MRA Agenda 2.0 is eind 2018 ingeslagen. In het voorjaar van 2019 is eerst een discussienotitie gepresenteerd, die in alle deelregio’s van de MRA met raads- en Statenleden is besproken. Ook in de MRA-platforms en –portefeuillehoudersoverleggen is dit gesprek gevoerd tussen bestuurders.

In de zomer van vorig jaar is een eerste concept van de nieuwe agenda opgeleverd, dat in het najaar door de colleges met de gemeenteraden en Provinciale Staten is besproken. Naar aanleiding van de reacties is de conceptagenda vervolgens aangepast. Hoe met de reacties is omgegaan, is verwoord in een ‘Nota van beantwoording’. Vervolgens is de definitieve agenda begin februari aan de colleges aangeboden ter vaststelling.

Tijdens congres in gesprek over uitvoering

Tijdens het MRA Congres op vrijdag 17 april gaan bestuurders en raads- en Statenleden met elkaar en met vertegenwoordigers van bedrijfsleven en kennisinstellingen in gesprek over de uitvoering van de MRA Agenda 2.0.

Downloads

Gerelateerde artikelen