MIRT

Werkijze MIRT

Jaarlijks vindt een bestuurlijk overleg plaats tussen Rijk en MRA in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Ruimte (MIRT). Om tot een goede invulling te komen van dit overleg werkt de metropoolregio samen op ambtelijk, directeuren- en bestuurlijk niveau.

Het MIRT is een investeringsprogramma van de Rijksoverheid onder verantwoordelijkheid van de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM). Het programma bevat projecten en programma’s van de ministeries van IenM, EZ en BZK en heeft een voortschrijdend karakter. De planperiode bedraagt vier jaar, met een doorkijk naar tien jaar.

Jaarlijks wordt op Prinsjesdag het MIRT Overzicht gepresenteerd, als onderdeel van de begroting van het Rijk. In het MIRT zijn de projecten opgenomen waarvoor het Rijk primair verantwoordelijk is. Daarnaast  kan de regio een beroep doen op de rijksoverheid voor medefinanciering van grote regionale infrastructuurprojecten. Ook deze komen terug in het MIRT Overzicht. Het gaat om alle projecten en opgaven op het snijvlak van Rijk en regio. Daarbij geldt dat Rijk en regio gezamenlijk tot een nadere uitwerking komen, bijvoorbeeld in de vorm van een MIRT-verkenning of MIRT-onderzoek.

MIRT-proces

Over de inhoud van het MIRT vindt jaarlijks bestuurlijk overleg plaats tussen de betrokken ministeries en regionale overheden in het zogenaamde Bestuurlijk Overleg (BO) MIRT. Binnen dit overleg bespreekt men de voortgang van de projecten, de resultaten van studies of onderzoeken en de prioriteiten voor de komende periode. Ook worden afspraken gemaakt over knelpunten en mogelijke belemmeringen. De financiering komt eveneens aan bod.

De Werkgroep MIRT coördineert de regionale voorbereiding van het BO MIRT en zorgt voor de inhoudelijke stukken. Ook aan rijkszijde is er een werkgroep: Gebiedsteam Noordwest Nederland. Tussen beide voorzitters en werkgroepen vindt regelmatig overleg plaats.

MIRT-coördinator MRA

Monique den Ouden
M.denOuden@vervoerregio.nl