Landschap deelregio Zuid-Kennemerland

Zuid-Kennemerland bestaat uit waardevol metropolitaan landschap met strand, duinen, bossen, villawijken en landgoederen. De Noordzeekust werkt als een magneet op binnenlandse en buitenlandse bezoekers. Het landschap staat continu onder een hoge druk van verstedelijking en recreatie.

Aantrekkelijk landschap

Door de stuwende werking van wind en zee is een reeks parallelle strandwallen ontstaan. Daar tussenin lagen open, natte en langgerekte strandvlakten. Deze venige gronden waren van oudsher in gebruik als weilanden en hooilanden. Op de hoogste delen vond al vanaf de Steentijd bewoning plaats.

In dit gebied is de opeenvolging van landschappen zeer goed beleefbaar. Op weg naar het strand doorkruis je een reeks landschappelijke overgangen: polder, strandwal, strandvlakte, duinzoom, duinen en zeereep. Op weinig plaatsen in Nederland zijn die overgangen nog zo goed in tact.

Kwetsbaar landschap

Het duingebied heeft een zwaar beschermingsniveau als Natura 2000-gebied. In de Waterleidingduinen liggen enkele stiltegebieden. De Hekslootpolder ten oosten van Haarlem is leefgebied voor weidevogels. Door toename van wonen, economische activiteiten en toerisme dreigen natuurgebieden geïsoleerd te raken. Daarom is verdere verdichting enkel voorbehouden aan de verstedelijkte gebieden, zoals Haarlem, Heemstede en Zandvoort.

Waterrijk

Aan de oostzijde van Haarlem vormen het water en de Stelling van Amsterdam belangrijke kwaliteiten. Het Spaarne verbindt de stad met het buitengebied. Andere waterlopen als de Ringvaart van de Haarlemmermeer, de Liede en Mooie Nel zijn minder goed ontsloten voor recreatie. Versterking van de beleving van deze wateren vergroot de aantrekkelijkheid van het landschap.

Blikvangers

  • Nationaal Park Zuid-Kennemerland is een oase van rust tussen de bruisende Randstad en het brede Noordzeestrand. Het steeds verrassende woeste duingebied met landgoederen langs de buitenrand is het leefgebied van talloze bijzondere dieren en planten.

  • Ten zuiden van het Nationaal Park liggen de Amsterdamse Waterleidingduinen. Hier wordt het drinkwater van Amsterdam gezuiverd, maar bovenal is het een prachtig wandelgebied. Interessant is de wisselwerking tussen de natuur en de techniek van de drinkwaterwinning.
  • Recreatiegebied Spaarnwoude is onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur. Het vormt een groene buffer tussen Amsterdam en Haarlem. Naast dagrecreatie wordt het gebied onder meer gebruikt voor grote evenementen. Jaarlijks komen er zo’n 5,5 miljoen bezoekers.