Landschap deelregio Zaanstreek-Waterland

De regio Zaanstreek-Waterland kenmerkt zich door een oer-Hollands polderlandschap: een rijke schakering van weidse veenweidegebieden met eeuwenoude verkavelingspatronen, droogmakerijen en lintdorpen. En natuurlijk de Zaan, met langs de oevers vele parels van industrieel erfgoed. Het is hier zoeken naar een balans tussen landschapsbehoud, natuurontwikkeling en agrarisch gebruik.

Lintbebouwing en waterrijke landschappen

De Zaanstreek kent van oudsher een bijzondere mix van wonen en werken. De historische lintbebouwingen langs de rivier hebben als achtertuin polders met waterrijke landschappen en waardevolle veenweidenatuur.

Waterland heeft een grote recreatieve en toeristische aantrekkingskracht. Karakteristieke dorpen en steden met (jacht)havens, rust en ruimte achter de dijken en natuurgebieden met een rijkdom aan water- en weidevogels.

Veenweidegebieden

Een belangrijk opgave is de bodemdaling in de veenweidegebieden. Hierbij is goede samenwerking met agrarische ondernemers van cruciaal belang. Met het Innovatieprogramma Veen experimenteren de initiatiefnemers met innovatieve agrarische bedrijfsmodellen die bodemdaling moeten beperken of zelfs helemaal laten stoppen.

Natuur en agrarische bedrijvigheid

De natuur in het veengebied van Zaanstreek-Waterland is erg versnipperd. Daarom werkt de provincie Noord-Holland onder andere in Zaanstreek-Waterland aan het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Door natuurgebieden te verbinden krijgen planten en dieren meer kans zich te verspreiden en voort te planten. Dit helpt om de biodiversiteit in stand te houden en te bevorderen. Om deze doelstellingen in 2027 te bereiken, moet natuurbeheer steeds meer integraal onderdeel worden van de agrarische bedrijfsvoering.

Bereikbaarheid

Om het groene buitengebied beter bereikbaar te maken, wordt gewerkt aan uitbreiding van het netwerk voor wandelen, fietsen en varen. Want zo kun je het landschap met de bijzondere cultuurhistorische elementen het beste beleven.

Blikvangers

  • Werelderfgoed De Beemster is beroemd om de strakke verkaveling. Beschermd door de ringdijk ligt hier al ruim 400 jaar een droogmakerij met rechte wegen omzoomd door bomenrijen, stoere stolpboerderijen en grazige weiden.
  • Het Twiske is een perfecte plek om even te ontsnappen aan de hectiek van de stad. Een oase van groen met volop mogelijkheden voor waterliefhebbers. In de stille gebieden vind je Schotse Hooglanders op je pad.
  • Het Wormer- en Jisperveld is het grootste aaneengesloten veenweidegebied van West-Europa. Een lappendeken van water en land. Honderden weilandjes omgeven met rietkragen en smalle slootjes. Samen met boeren beheert Natuurmonumenten het natuurgebied.