Landschap deelregio Amsterdam

Amsterdam groeit snel en kiest voor binnenstedelijk bouwen. Daarmee wordt het landschap gespaard, maar tegelijk neemt de betekenis van het landschap voor de stad toe. Amsterdam werkt aan een samenhangende structuur van parken, plantsoenen en groene routes die de scheggen met de stad verbinden en zorgen voor nabijheid van groen voor alle inwoners.

Rigoureus vergroenen

Een van de strategische keuzes in de Omgevingsvisie 2050 is rigoureus vergroenen. Dat betekent investeren in landschappen, parken, groene verbindingen én groen in de buurt, met het oog op een leefbare stad voor mensen, wilde dieren en planten. Bovendien draagt dit bij aan de klimaatopgaven die Amsterdam zich heeft gesteld. Naast drukkere groengebieden met sport, spel en ontspanning, beschermt Amsterdam rust- en ruigtegebieden in en om de stad.

Groeiende stad

Amsterdam hanteert bij nieuwbouw een norm voor de minimale hoeveelheid nieuw groen en zet in op vergroenen van de openbare ruimte in bestaande wijken. In investeringsgebieden zoals IJburg, Haven-Stad, de Noordelijke IJ-oever en het Marineterrein komen nieuwe parken. Rigoureus vergroenen komt boven op de ruimte die nodig is voor verkeer en vervoer, verblijven, sport en de energietransitie. Dit vraag om echte keuzes, slimme oplossingen, voldoende investeringen en goed beheer.

Groene scheggen

Amsterdam zet in de Nota Duurzaam Landschap in op versterking van de structuur van de groene scheggen. Deze aaneengesloten groengebieden die vanuit het buitengebied diep de stad in steken, krijgen meer recreatieve betekenis voor het groeiend aantal inwoners in de stad. Bestaande landschappelijke waarden zijn het uitgangspunt voor ontwikkeling van de koppen van de scheggen tot landschapsparken. De kwaliteit gaat omhoog door omschakeling naar kringlooplandbouw, tegengaan van bodemdaling en herstel van biodiversiteit.

Groene stad

In de Groenvisie 2020-2050 is de ambitie vastgelegd is om het bestaande groen te verbeteren en toegankelijker te maken, nieuw groen toe te voegen en de groene ruimte in en om de stad beter met elkaar te verbinden. Groene routes zorgen voor betere verbindingen van voordeur tot groen. In 10 minuten wandel je naar een park, in 15 minuten fiets je naar het omringende groene gebied.

Bekijk ook de interactieve kaart met projecten voor een groener Amsterdam.

Blikvangers

  • Landelijk Noord is een veenweidegebied in de gemeente Amsterdam. Het waterrijke landschap met weilanden die maar net boven het slootpeil uitsteken is een paradijs voor weidevogels. Vanaf de monumentale kerk van Ransdorp heb je een spectaculair uitzicht over dit gebied. Drie boerderijen zijn onlangs aangewezen als monument.
  • Het Amsterdamse Bos biedt veel ruimte aan stedelijke, groene en sportieve recreatie. Door groeiende verstedelijking ligt het bos steeds centraler in de Metropoolregio Amsterdam en is het een van de drukst bezochte groengebieden van de MRA Ecologische zones in het stadsbos voorkomen versnippering en isolatie van het leefgebied van dieren.
  • De Amstelscheg reikt bijna tot in het centrum van Amsterdam. Stadsbewoners komen graag fietsen, hardlopen of varen in deze scheg, waar ze het idyllische landschap van Rembrandt kunnen beleven. In het veenweidelandschap zijn de Arena, de Zuidas en het Amstelstation al van ver te zien zijn. Boeren produceren hier ecologische producten en op hun weides is ruimte voor weidevogels.