Landschap deelregio Almere-Lelystad

Als onderdeel van de Zuiderzeewerken werd een vernieuwend polderlandschap gemaakt met steden en dorpen. Flevoland is in veel opzichten complementair aan het ‘oude land’. Dit biedt ruimte voor een meer gebalanceerde groei in de metropoolregio.

Landschap van de toekomst

Flevoland is uniek in de wereld en bekend als het grootste waterbouwkundige werk van Nederland. Herkenbaar landschap met lange lijnen, lucht, licht en leegte. Drie polders met elk een eigen concept, schaal en karakter. Het nieuwe landschap staat voor nieuwe opgaven en dat vraagt om zorg en aandacht. Met een nieuwe landschapsvisie geeft Flevoland richting aan ruimtelijke ontwikkelingen om de kwaliteit van het landschap te bewaken, herstellen of versterken. Dat leidt tot nieuw landschap met een belofte voor komende generaties.

Almere

Almere is in alle aspecten een groene stad: gezond en duurzaam. De stad is ontwikkeld als een meerkernige stad met een groot en divers aanbod aan woningen, met ruimte voor woonexperimenten en eigen initiatief. Het omringende landschap reikt, via parken en grachten, tot in het hart van de stad en tot aan de voordeur van de bewoners. Deze onderscheidende kwaliteit blijft gekoesterd en gehandhaafd als de stad verder groeit. Daarbij is structureel aandacht voor biodiversiteit, klimaatadaptatie, gezondheid, leefbaarheid én mogelijkheden voor voedselproductie.

Lelystad

In Lelystad kun je groen en ruim wonen. Natuur is vanaf de eerste ontwikkeling perfect ingeweven in deze hoofdstad van de nieuwe natuur: van grootschalige bossen en lommerrijke groenzones tot parken en hoven in woonbuurten en rond het Stadshart. Dit is de basis voor verder versterken van het landschap met klimaatadaptie, biodiversiteit, natuurinclusiviteit en gezondheid.

Door de unieke ligging aan het water spelen toerisme, recreatie en beleving van de nieuwe natuur een belangrijke rol. De Kustvisie 2030 geeft richting aan de verbinding tussen stedelijke ontwikkeling en natuurontwikkeling.

Het Blauwe hart

De Natura-2000-gebieden Markermeer en IJmeer kenmerken zich door grootschalige openheid. Bij helder weer met zichten van oever tot oever. De meren bieden volop recreatieve mogelijkheden voor zeilers en oeverrecreanten. Ook zijn ze een cruciale schakel in de Atlantische vogeltrekroute. Met waterhuishoudkundig maatwerk en natuurversterking wordt een veilig en ecologisch gebalanceerd waterlandschap gecreëerd.

Oostvaardersoevers

Diverse partijen werken samen aan verbinding van de kwetsbare natuurgebieden Markermeer, Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen. Zo moet het merengebied robuust genoeg worden om de gevolgen van klimaatverandering, verstedelijking, infrastructurele investeringen, economische groei en toenemende recreatie op te vangen. Met maatregelen die elkaar versterken wordt het merengebied aantrekkelijker, veiliger en meer beleefbaar.

Blikvangers

  • De Oostvaardersplassen, met moerasgebied met rietvlaktes, ruige graslanden, waterplassen, omringd door bossen, vormen een ongeëvenaard vogelparadijs, ook als overwinteringsgebied. De natuur die zich hier in vijftig jaar tijd heeft ontwikkeld is onderdeel van het Nationaal Park Nieuw Land.
  • De Marker Wadden zijn een nieuw hoofdstuk in de traditie van het ingenieurslandschap van Flevoland. Door ‘building with nature’ ontstaat een landschap met een hoge ecologische, recreatieve en educatieve waarde. Het is een paradijs voor vissen en vogels en biedt nieuwe kansen voor recreatie en natuurbeleving.
  • Almere was gaststad van Floriade Expo 2022: een ‘living lab’ met creatieve, groene en duurzame oplossingen voor de Groene Stad van de Toekomst. Na afloop van de wereldtuinbouwtentoonstelling komt hier de groene stadswijk Almere Hortus.