Jaarplanning en termijnagenda

Op deze pagina vindt u een overzicht van wat er zit aan te komen in de MRA.

De Jaarplanning geeft een overzicht van overleggen en bijeenkomsten die in MRA-verband worden georganiseerd. Denk aan bijeenkomsten van de bestuurlijke platforms en aan de vergaderingen van de MRA-gremia, zoals de MRA Raadtafel, de Algemene Vergadering en het MRA Bestuur.

Ook de Termijnagenda en de Voortgangsnota 2022 vindt u op deze pagina. Tot slot vindt u informatie over het proces om te komen tot de MRA Agenda 2024-2028.

Jaarplanning 2024

Termijnagenda 2024

De Termijnagenda is een informatief document, waarin de belangrijkste gesprekspunten zijn opgenomen en inzichtelijk is gemaakt wanneer welke documenten worden aangeboden. De Termijnagenda maakt duidelijk wat de komende tijd gaat spelen en is een ‘levend’ document: het wordt aangepast op basis van actuele ontwikkelingen.

Actualiteitenoverzicht

Actualiteiten Q4 2023 (versie 20 december 2023)

Voortgangsnota 2022

Elk jaar wordt een Voortgangsnota opgesteld, die in het voorjaar wordt verzonden naar alle
MRA-deelnemers. Deze nota bestaat in elk geval uit:

o Een overzicht (op hoofdlijnen) van uitgevoerde activiteiten en behaalde
resultaten;
o Een overzicht (op hoofdlijnen) van de realisatie van de begroting;
o Een aantal concrete bespreekpunten naar aanleiding van de resultaten over
afgelopen jaar en het vastgestelde werkplan voor het lopende jaar, als input
voor de uitvoering in het lopende jaar.

In de bijeenkomst van de Algemene Vergadering van 24 maart 2023 is afgesproken om de Voortgangsnota 2022 voor wensen en opvattingen naar de colleges, gemeenteraden en Provinciale Staten van de MRA-deelnemers te verzenden. In de Algemene Vergadering van 23 juni 2023 wordt de Voortgangsnota 2022 vastgesteld.

Proces MRA Agenda 2024-2028