Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Investeringen in landelijk dekkend fietsnetwerk in kaart gebracht

08-03-2021 Nieuws #fiets#mobiliteit

Gemeenten, provincies en vervoerregio’s in Nederland hebben de afgelopen maanden voor hun eigen regio in kaart gebracht wat er mogelijk is voor de realisatie van een landelijk dekkend netwerk van hoofdfietsroutes met goede fietsenstallingen. Samen met het Rijk verenigden zij zich in ‘Tour de Force’ en zijn zij gekomen tot een Nationaal Toekomstbeeld Fiets. Hierin staat een eerste inventarisatie van mogelijke fietsinvesteringen in heel Nederland voor de komende jaren.

Het toekomstbeeld is een schets op hoofdlijnen, die op 8 maart is gepresenteerd door staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. In deze eerste inventarisatie is voor miljarden euro’s aan mogelijke investeringen opgesomd. Op de eerste groslijst staat bijvoorbeeld voor 1 miljard euro aan mogelijke maatregelen tot en met 2025 voor de aanleg van ontbrekende schakels in een landelijk dekkend hoofdfietsroutenetwerk.

Uitwerking in het najaar

De komende tijd gaan de betrokken partijen met elkaar aan de slag om samen te kijken welke maatregelen het meest kansrijk zijn en welke de meeste prioriteit hebben. In het najaar verwachten ze met een nader uitgewerkt toekomstbeeld te komen als basis voor toekomstige investeringsbeslissingen.

Regionaal toekomstbeeld

In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) werken de provincies Noord-Holland en Flevoland samen met de Vervoerregio Amsterdam en gemeenten aan een Regionaal Toekomstbeeld Fiets voor 2040. De inschatting is dat het in de  MRA tot 2027 zal gaan om het verbeteren van 2.000 kilometer aan bestaande fietspaden, het aanleggen van 450 kilometer nieuwe fietspaden en 125.000 nieuwe stallingsplaatsen voor de fiets.