Gezamenlijke inzet MRA, Flevoland, Almere en Rijk voor slimme en duurzame mobiliteit

10-03-2021 Nieuws #duurzaamheid#mobiliteit#ruimte#smart mobility

De komende jaren worden meer dan 100.000 woningen gebouwd in de provincie Flevoland. Een woningbouwopgave van een dergelijke omvang zal leiden tot een groeiende mobiliteitsbehoefte en een toenemende druk op de toch al schaarse ruimte en de kwaliteit van de leefomgeving. Om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden en steden leefbaar, duurzaam en bereikbaar te houden, voldoet de traditionele kijk op mobiliteit niet meer. Een meer integrale benadering, waarbij het totaal aan opgaven in een gebied wordt bekeken, is nodig. Daarom sluiten Rijk en regio een intentieovereenkomst, waarin zij afspreken om gezamenlijk slimmere en duurzamere oplossingen voor mobiliteit grootschalig te gaan organiseren.

De intentieovereenkomst is op 10 maart ondertekend door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Metropoolregio Amsterdam (MRA), de provincie Flevoland en de gemeente Almere. De vier partijen gaan samen uitwerken hoe een passend en duurzaam aanbod aan vervoermogelijkheden het beste kan worden vormgegeven en hoe mensen kunnen worden gestimuleerd om slimmere mobiliteitskeuzes te maken: meer gebruik van het deelaanbod, optimaliseren van het ruimtegebruik en andere duurzame alternatieven.

Ondertekening

Bekijk deze korte video over de ondertekening en het belang van de overeenkomst:

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze

Samenwerking tegen files en vertragingen

Omdat een aanzienlijk deel van de woningbouwopgave in Almere zal worden gerealiseerd, is Almere de logische initiatiefnemer van de intentieovereenkomst. ‘Almere groeit hard en de provincie Flevoland groeit ook hard’, zegt burgemeester Franc Weerwind van Almere in een toelichting op het ondertekenen van de intentieovereenkomst. ‘De provincie krijgt er met de bouw van zoveel woningen ongeveer 200.000 nieuwe bewoners bij. Die gaan natuurlijk op pad en daardoor wordt het extra druk in het openbaar vervoer en op de wegen in het gebied tussen Flevoland en Schiphol. Als we niets doen, betekent dat: files, vertragingen en een grote belasting van de leefomgeving. Niet goed voor Flevoland, niet goed voor Almere en niet goed voor de MRA.’

Woningbouw en bereikbaarheid

Provinciale Staten van Flevoland hebben unaniem besloten dat de woningbouw in de provincie gepaard moet gaan met de ontwikkeling van andere functies van de stad, om de provincie aantrekkelijker te maken voor inwoners en ondernemers.  ‘Door het in de praktijk toepassen van onze kennis over slimme mobiliteit kunnen we met elkaar de leefbaarheid en bereikbaarheid van de steden en dorpen in onze provincie verbeteren’, zegt gedeputeerde Jan de Reus van de provincie Flevoland. ‘Juist nu we voor de huidige woningbouwopgave staan, speelt slimme mobiliteit een sleutelrol.’

Ook het samenwerkingsverband van de MRA zet in op het gelijktijdig ontwikkelen van woningbouw- en mobiliteitsprogramma’s. Daarin worden slimme mobiliteitsoplossingen gestimuleerd die het mogelijk maken om ook zonder bezit van een eigen auto op een duurzame manier te reizen.

Het ministerie van IenW wil bestaande voorbeelden van slimme en duurzame mobiliteit op steeds meer plekken in het land in samenhang gaan uitrollen. ‘Met deze intentieovereenkomst geven we uitvoering aan de gemaakte afspraken in het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (kortweg BO MIRT) van vorig najaar en de landsbrede krachtenbundeling rond slimme mobiliteit: kennis en ervaring delen die anderen vervolgens kunnen overnemen’, zegt Jan Bert Dijkstra, programmadirecteur Mobiliteit en Gebieden van het ministerie. ‘Zo kom je samen sneller tot opschaling. Net als veel andere gemeenten in Nederland ziet Almere zich de komende tijd voor een aantal grote opgaven gesteld, op het gebied van onder meer woningbouw, klimaat, mobiliteit en energie. Tegen die achtergrond is het wat ons betreft een uitstekende plek om lopende initiatieven rond nieuwe mobiliteit (Talking Traffic, Mobility as a Service, deelmobiliteit en slimme logistiek) slim en veel meer in samenhang uit te rollen. En dat sluit naadloos aan bij onze bredere doelstelling van verdere opschaling en uitrol in slimme duurzame verstedelijking: een goed voorbeeld in Almere doet goed volgen in een heleboel andere steden elders in Nederland.’

De komst van de Floriade naar Almere in 2022 biedt een ideale gelegenheid om een combinatie van verschillende slimme en duurzame mobiliteitsoplossingen aan een groot publiek aan te bieden. En daarna te continueren en uit te breiden.

Ontwikkelen en stimuleren

Concreet gaan de partners zich met de intentieovereenkomst richten op de volgende activiteiten:

  • Een betrouwbaar, betaalbaar en toegankelijk aanbod van (deel)mobiliteit organiseren voor bewoners en bezoekers;
  • Samen met werkgevers en instanties zoals ziekenhuizen, luchthaven, stadions, publieksattracties en evenementenlocaties, inwoners van steden en werknemers stimuleren om andere, duurzame mobiliteitsoplossingen te kiezen;
  • Het verder (publiek-privaat) ontwikkelen van een schaalbaar dataplatform, om mobiliteit, leefomgeving en ruimtegebruik te kunnen managen, analyseren, voorspellen en real time te kunnen sturen. 

Programmaplan

Voor de invulling van de in overeenkomst uitgesproken intenties is door de gemeente Almere een kwartiermaker aangesteld, die zal starten met het opstellen van een programmaplan waarin de intenties worden uitgewerkt.