Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Feiten en fictie rond datacenters ontrafeld

17-05-2023 Nieuws #duurzaamheid#economie#ruimte

Als relatief nieuwe branche is de datacentersector niet onomstreden. Mede vanwege het hoge elektriciteitsverbruik, de landschappelijke impact en het waterverbruik worden veel vragen gesteld over nut en noodzaak van datacenters. Door gebrek aan kennis lopen in de discussie over datacenters feiten en fictie door elkaar heen. De MRA heeft daarom onderzoeksbureau Stratix opdracht gegeven om de impact van datacenters te objectiveren en beleidsmakers op die manier te helpen om de discussie rond datacenters op waarde te schatten en in perspectief te plaatsen. Stratix heeft hiervoor een rapportage opgesteld: Rapportage datacenters – Impact en feiten.

De aanleiding voor de rapportage is de veelheid aan – elkaar soms tegensprekende – nieuwe studies, analyses en mediapublicaties die verschijnen over de effecten van datacenters, de digitale economie en vaste en mobiele netwerken. Dit staat een objectieve discussie over datacenters in de weg en dit hindert beleidsmedewerkers om goed onderbouw beleid te formuleren. Dit vraagt daarom om een analyse die is gericht op het checken van de validiteit en de context van aannames, methodes en conclusies.

Inzicht in effecten datacenters

Zo’n analyse is zeker van belang voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA), waar een groot aantal datacenters is gevestigd en waar zich een van de grootste knooppunten voor internetverkeer in de wereld bevindt. Beleidsmakers krijgen dan ook veel vragen over datacenters. Zij hebben de wens om meer inzicht te krijgen in feiten en cijfers. Wat gebeurt er in een datacenter, hoeveel energie verbruikt zo’n datacenter en wat is de impact op de omgeving? Wat is de meerwaarde, wat zijn de nadelen?

De rapportage tracht de feiten rond datacenters toegankelijk te maken en feiten van fictie te scheiden. Daarbij is uitgegaan van verifieerbare bestaande data en informatiebronnen. Het is op zo’n manier geschreven, dat beleidsmakers en bestuurders inzicht krijgen in de feiten en in staat zijn om beter te begrijpen welke invloed de vestiging van een datacenter in hun gemeente of regio kan hebben. Het is niet de bedoeling dat het rapport een standpunt voor of tegen datacenters verdedigt, maar slechts om beleidsmakers te helpen bij het analyseren en duiden van de informatie over datacenters.

Zo objectief mogelijk beeld

De digitale sector is een essentieel onderdeel van onze samenleving. Datacenters horen daarbij. Maar er moet wel voldoende oog zijn voor het effect van datacenters op het landschap, ons energiesysteem en het watergebruik, hun inzet op energiebesparing en het benutten van de restwarmte. De uitdaging ligt erin hoe een goede beleidsmatige en maatschappelijke afweging te maken die wordt ondersteund door de juiste aannames en data. De rapportage van Stratix beoogt een zo objectief mogelijk beeld te schetsen van datacenters. Om tot maximale objectiviteit van de rapportage te komen, is de Vlaamse professor Steven Latré gevraagd om een review te schrijven op het rapport van Stratix. Prof. dr. Latré is werkzaam aan de Universiteit Antwerpen en directeur van het Research Center IMEC, dat zich richt op nano-elektronica en digitale technologie.

Het doel van het rapport is het bieden van handvatten om getallen en beweringen in de discussie rond datacenters op waarde te kunnen schatten en in perspectief te kunnen plaatsen. Ook wordt aandacht besteed aan veelvoorkomende misvattingen.

Kennissessie op 12 juli

Op woensdag 12 juli organiseert de MRA een kennissessie over datacenters, waarbij de vraag centraal staat hoe kan worden gekomen tot een toekomstbestendige en duurzame digitale infrastructuur en wat dit betekent voor de regio. Tijdens deze bijeenkomst worden de belangrijkste inzichten uit de rapportage van Stratix gepresenteerd. De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij – of geïnteresseerd is in – de discussie over datacenters en op zoek is naar een zo objectief mogelijk gesprek hierover.

De kennissessie vindt plaats van 15:00 uur tot 17:00 uur, op een nog nader te bepalen locatie. Noteert u dit tijdstip alvast in uw agenda en stuur een mailtje naar info@metropoolregioamsterdam.nl onder vermelding van ‘kennissessie datacenters’ indien u de definitieve uitnodiging en het programma wenst te ontvangen.