Einde aan verspilling: MRA brengt circulair inkopen in stroomversnelling

20-06-2018 Nieuws #circulaire economie#duurzaamheid

In 2025 50% circulair inkopen: dat is de ambitie van de gemeenten, de provincies en de Vervoerregio in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. Hiertoe hebben vertegenwoordigers van de samenwerkingspartners woensdag 20 juni 2018 een intentieverklaring ondertekend.

De MRA wil toegroeien naar een regio waar verspilling van grondstoffen en energie tot het verleden behoren en producten maximaal voor hergebruik in aanmerking komen. Circulair opdrachtgeven en circulair inkopen vormen hiertoe een belangrijke ‘game changer’. De MRA-deelnemers kopen jaarlijks namelijk voor ongeveer € 4 miljard in. Het benutten van die inkoopkracht zal als een magneet naar de markt gaan werken.

Routekaart

Al in 2022 willen de MRA-partners voor ten minste 10% van hun producten, goederen en diensten circulair inkopen. Het streven naar 50% circulaire inkoop in 2025 betreft vervolgens een tussendoel naar volledig circulair opdrachtgeverschap. In 2025 wordt bepaald hoe de betrokken partijen zo snel mogelijk tot volledig circulair inkopen kunnen overgaan, waarbij wordt bekeken of 2030 als eindjaar mogelijk en wenselijk is. Een nog te ontwikkelen routekaart geeft handen en voeten aan de ambitie. In de intentieverklaring is tevens afgesproken om regelmatig tussentijds de voortgang te monitoren. Dit gebeurt in samenhang met marktontwikkelingen. Zo nodig volgt tussentijdse bijstelling.

Ambitie

De nu gemaakte afspraken passen binnen de bredere ambitie van de MRA om in 2025 tot de meest circulaire grootstedelijke regio’s van Europa te behoren. Hiertoe is onlangs het Ontwikkelplan Circulaire Economie Metropoolregio Amsterdam vastgesteld. Dit plan bevat drie samenhangende sporen. Het eerste spoor betreft circulaire inkoop, waarvoor nu de intentieverklaring is ondertekend. Via het tweede spoor gaan de MRA-deelnemers concreet aan de slag met de volgende zes grondstoffenstromen: 1. Textiel, 2. Plastics, 3. Luiers, 4. E-waste, 5. Biomassa en 6. Bouw & Sloop. Het derde spoor richt zich op interventies die de circulaire economie dichterbij brengen, zoals het wegnemen van belemmeringen voor het bedrijfsleven. De hoofdlijnen van het ontwikkelplan zijn gevisualiseerd in een infographic.

Krachten bundelen

De gemeente Amsterdam is in absolute zin de grootste inkooporganisatie in de MRA. ‘Het Amsterdamse college heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan’, zegt de Amsterdamse wethouder Duurzaamheid Marieke van Doorninck. ‘Als partners in de metropoolregio moeten wij het goede voorbeeld geven voor een circulaire markt én maatschappij. Dit kunnen de afzonderlijke partijen niet alleen. Samen zetten wij ons in voor een duurzamere regio.’

John Nederstigt (wethouder Haarlemmermeer) en Elly van Wageningen (wethouder Lelystad) zijn de bestuurlijke trekkers van het MRA-programma Duurzaamheid. Zij zijn blij met de intentieovereenkomst, die zal leiden tot een grote verandering in de inkoopwereld. Dat wordt onderstreept door Jop Fackeldey, gedeputeerde van de provincie Flevoland en voorzitter van de gezamenlijke duurzaamheidswethouders in de Metropoolregio Amsterdam. ‘Samen staan we sterk. Met zijn allen bundelen we de krachten’, zegt Fackeldey. ‘Zo kunnen we de markt helpen circulair te worden en maken we de regio klaar voor de toekomst.’

Downloads (pdf)

Intentieverklaring circulair opdrachtgeverschap en circulair inkopen
Ontwikkelplan MRA Circulair
Infographic MRA Circulair