Eerste keuzes voor verstedelijking en bereikbaarheid MRA in 2040

19-12-2019 Nieuws

Om de bereikbaarheid van de MRA te borgen, ook na de bouw van 250.000 woningen in 2040, werken het Rijk en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) samen in het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. In het Bestuurlijk Overleg MIRT van november is een aantal belangrijke besluiten genomen over het programma.

Het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid zet in op slimme samenhangende keuzes op het vlak van infrastructuur, mobiliteit en verstedelijking. Ook stimuleert het programma een slimmere en duurzamere manier van reizen.

Groeilocaties

In het recente MIRT-overleg is afgesproken dat Rijk en Metropoolregio Amsterdam (MRA) samen de infrastructuur aanpakken op groeiende locaties als Almere, Havenstad, Amsterdam-Oost en de Schipholregio. Hiervoor worden concrete maatregelen onderzocht voor metro-, spoor- en wegennet. Ook wordt de transitie voortgezet naar een slimmer en duurzamer mobiliteitssysteem met 9.000 spitsmijdingen per dag in 2020.

Ontwikkelpad

De besluiten zijn genomen op basis van een nieuw ontwikkelde en eveneens vastgestelde methode: het Ontwikkelpad Verstedelijking en Bereikbaarheid MRA 2040. “Kort gezegd zet het de route uit hoe de MRA verder kan verstedelijken en welk mobiliteitssysteem daar het beste bij past”, zegt programmamanager Lennart Salemink. “Belangrijk daarbij is het optimaal benutten van de beschikbare infrastructuur, het versnellen van de transitie naar een slim en duurzaam mobiliteitssysteem, het versterken van de nabijheid van woningen bij voorzieningen en werk en het benutten van de voordelen van elke modaliteit. In de stad is dat vooral ov, fiets, wandelen; buiten de stad houdt de auto een belangrijke rol. Ook wordt gezorgd voor goede overgangen tussen de modaliteiten.”

Verstedelijken nabij bestaande infrastructuur

Op basis van het Ontwikkelpad zijn gebieden aangewezen waar verstedelijking kan plaatsvinden langs bestaande infrastructuur, zoals Amsterdam-Zuidoost en stedelijke knopen als Haarlem, Lelystad, Zaanstad, Hilversum en Purmerend. Hier zijn kleinere investeringen nodig om het systeem te laten functioneren. Per gebied wordt een mobiliteitsaanpak opgesteld, met aandacht voor maatregelen op vlak van openbaar vervoer (spoor/metro), wegen, stedelijke bereikbaarheid en slimme en duurzame mobiliteit. Lees ook het interview met Jan de Reus (gedeputeerde provincie Flevoland en lid van de programmaraad) over de BO MIRT besluiten. 
 
Mobiliteitssysteem bij ontwikkellocaties

Locaties als Schiphol, Almere en Amsterdam-Oost en Havenstad groeien. Voor deze locaties worden daarom concrete infrastructurele maatregelen onderzocht voor metro-, spoor- en wegennet. Zo is besloten dat er een nieuw MIRT-onderzoek naar Amsterdam Bay Area start [lees er hier meer over]. Dit is het gebied tussen Amsterdam-Oost en Almere. Ook hoort hier het MIRT-onderzoek naar de internationale woon-werkas ZWASH (Zuidwest Amsterdam- Schiphol-Hoofddorp) bij. Dit onderzoek wordt begin 2020 afgerond.

Daarnaast start er een inhoudelijke Quick Scan naar de westkant van Amsterdam en Havenstad. Hierin worden ook de opties meegenomen om het metronetwerk uit te breiden richting Schiphol en Hoofddorp en tussen Sloterdijk en Centraal Station. De Quick Scan is naar verwachting in het voorjaar afgerond. 

Netwerkstrategie 

Verder wordt gekeken naar het functioneren van het hele spoor- en wegennetwerk, inclusief het versterken van alternatieven voor de ring A10 en de tweede ring rond Amsterdam. 

Alle onderzoeken worden integraal afgewogen tegenover andere ov- en spoorinvesteringen. Ook wordt samengewerkt met programma’s als het OV-toekomstbeeld, de Airportspinter fase 2 en de Verstedelijkingsstrategie. 

Overzicht van alle BO MIRT besluiten

Lees hier alle besluiten over Samen Bouwen aan Bereikbarheid genomen tijdens het BO MIRT. En hier de brief waarmee de Tweede Kamer is geïnformeerd.

Bron: samenbouwenaanbereikbaarheid.nl