Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Concept-afspraken Duurzaamheid Top 2021 voorgelegd aan colleges in MRA

07-05-2021 Nieuws #circulaire economie#duurzaamheid#fiets#ruimte

De overheden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) bereiden zich voor op het maken van vijf concrete afspraken tijdens de MRA Duurzaamheid Top 2021 in oktober. Het gaat om drie zogenoemde Green Deals, over circulaire houtbouw, circulair textiel en de MRA als fietsmetropool. En om twee afspraken die voortkomen uit het MRA-programma Circulaire Economie. De afspraken zijn in concept gereed en voorgelegd aan de colleges van de MRA-deelnemers. Op grond van de reacties worden definitieve afspraken opgesteld, die ter ondertekening worden aangeboden tijdens de top in oktober.

De concept-afspraken zijn aan de colleges verstuurd door de Flevolandse gedeputeerde Cora Smelik in haar rol als voorzitter van het MRA-portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid. Smelik verzoekt de colleges in de MRA uiterlijk in juni te reageren op de concept-afspraken, zodat de definitieve afspraken begin juli ter besluitvorming aan de colleges kunnen worden aangeboden.

Concept-afspraken

De concept-afspraak over de Green Deal Houtbouw houdt in dat de overheden in de MRA ernaar streven om vanaf 2025 minimaal 20 procent van alle nieuwbouwwoningen te realiseren in houtbouw/’biobased’ bouw. Het gaat daarbij om zeker 3.000 woningen per jaar.

Over de Green Deal Textiel is in de concept-afspraak de ambitie opgenomen om toe te werken naar een meer hoogwaardige inzameling van textiel met minimaal 7 kilogram per inwoner per jaar in 2025 en/of inzet op de inzameling van specifieke textielstromen.

De inzet van de Green Deal over de MRA als fietsmetropool is onder meer dat in 2025 het fietsgebruik onder werknemers is toegenomen als gevolg van stimulerende opties in de secundaire arbeidsvoorwaarden. En verder om de beschikbare fietskennis en –data te bundelen en maximaal toegankelijk te maken en om op verschillende plekken in de MRA fietsservicepunten te realiseren waar fietsers terecht kunnen voor diensten, zoals reparaties, opladen, beschutte plekken, etc.

De andere afspraken die in concept worden voorgelegd aan de colleges in de MRA gaan over niet-herbruikbaar plastic en circulaire inkoop door de MRA-overheden. Zo is de ambitie onder meer om te stoppen met het gebruik van zogenoemde ‘single use plastics’ bij evenementen en om in 2025 ten minste 50 procent van de eigen inkoop circulair te laten zijn.

Download

Download hier de brief over de concept-afspraken die aan de colleges in de MRA is verstuurd.