Afstemming woningbouw tot 2040

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is een gewilde plek om te wonen en te werken. Het aantal inwoners en banen groeit sterker dan het landelijk gemiddelde. De vraag naar woningen is en blijft dan ook groot. In de periode 2017-2040 is een vraag voorzien naar nog circa 230.000 woningen. In potentie zijn er voldoende woningen in de plancapaciteit opgenomen om aan deze behoefte te voldoen. Dat vraagt wel om het maken van goede afwegingen.

Het bouwen van alleen woningen is niet genoeg. Het is belangrijk dat de grote vraag naar woningen goed wordt ingevuld. Dit betekent het bouwen van de juiste typen en aantallen woningen op de juiste plekken, met oog voor demografische ontwikkelingen, de aanwezigheid van voorzieningen, de leefkwaliteit, de bereikbaarheid en het landschap. Want meer woningen betekent ook een grotere behoefte aan voorzieningen op het gebied van onder meer mobiliteit, onderwijs, sport en recreatie. De woningbouwopgave vraagt daarom zowel om een kwantitatieve als een kwalitatieve afstemming.

In de MRA Agenda is de afstemming van de woningbouwopgave opgenomen onder Actie 1.1/1.2. Deze acties hangen direct met elkaar samen, en zijn daarom tijdens de uitvoering samengevoegd.

1.1          Alle MRA- gemeenten maken afspraken over de afstemming en programmering van hun woningbouw
1.2.         Alle MRA-gemeenten geven aan welke binnenstedelijke locaties in de komende vier tot tien jaar ter beschikking komen

Monitor Plancapaciteit

Het eerste tastbare product van actie 1.1 is de Monitor Plancapaciteit MRA, die u hier kunt raadplegen. Deze monitor geeft inzicht in de totale potentiële capaciteit voor woningbouw in de MRA op korte, middellange en lange termijn. Een tweede product voortvloeiend uit actie 1.1 is de digitale viewer van de MRA met alle locaties waar woningen kunnen worden gebouwd. Deze viewer brengt voor gemeenten en deelregio’s de (potentiële) woningbouwlocaties in beeld, ook in relatie met andere beleidsterreinen die invloed hebben op de ruimte, zoals bereikbaarheid en milieucontouren.

Analyse

De woningbouwopgave legt een grote claim op de beperkt beschikbare ruimte in de MRA. Naast bovengenoemde producten is er daarom een analyse van de woningbouwopgave gemaakt in relatie tot zes thema’s: demografie, bereikbaarheid, economie, energietransitie, landschap en klimaatadaptatie. Uit deze analyse blijkt dat drie vragen centraal staan bij de woningbouwopgave:

1) Waar bouwen we?
2) Hoe bouwen we?
3) Wat bouwen we en voor wie?

Deze analyse is te vinden in het overdrachtsdocument MRA actie 1.1 – In gesprek over onze woningbouwopgave.

Proces

De komende tijd wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een gespreksmethodiek. Deze methodiek beoogt een instrument te zijn voor de MRA-gemeenten, de twee provincies en het MRA Bureau hoe het gesprek over de woningbouwopgave van de MRA kan worden gevoerd en hoe af te stemmen. Daarbij wordt de woningbouwopgave in relatie gebracht met andere thema’s, waaronder bereikbaarheid, landschap en energietransitie.

Organisatie

Op MRA-niveau vindt de afstemming en besluitvorming over deze integrale opgave plaats in het Platform Ruimte. De opgave wordt getrokken vanuit de gemeenten Haarlem en Amsterdam en de provincies Noord-Holland en Flevoland.

Contactpersonen

– Delia Hofman (provincie Noord-Holland), 06 – 20 41 63 85
– Anna Herngreen (provincie Flevoland), 06 – 43 83 69 98
– Martijn Veenstra (gemeente Amsterdam), 06 – 44 33 67 11
– Maaike Stoop (gemeente Haarlem), 06 – 41 32 08 98