Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Afspraken Rijk en regio over evenwichtige en duurzame ontwikkeling van gehele MRA

27-06-2023 Nieuws #economie#mobiliteit#ruimte

De rijksoverheid en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben afspraken gemaakt over een evenwichtige en duurzame ontwikkeling van de gehele regio. De afspraken zijn gemaakt in het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving (BOL) op 15 juni. In het MRA Verstedelijkingsconcept spraken het Rijk en de MRA eerder al af dat de regio zich meerkernig moet ontwikkelen. Concreet betekent dit, dat groei zich niet alleen concentreert in Amsterdam, maar in de gehele regio. In het BOL is hier invulling aan gegeven, onder meer door de toekenning van ruim € 86 miljoen voor de versterking van mobiliteit en stedelijke kwaliteit in de MRA.

Met dit gebiedsbudget worden niet alleen nieuwe woningen, maar ook duurzame en leefbare wijken gerealiseerd. Zo worden er investeringen mee gedaan die nodig zijn voor parken, pleinen en de kwaliteit van het groen.

Gebiedsgerichte maatregelen

Het geld is voor gebiedsgerichte maatregelen, niet zijnde mobiliteits- en bereikbaarheidsmaatregelen, die aantoonbaar nodig zijn voor het realiseren van woningen op grootschalige woningbouwlocaties. Het gaat hierbij om herinrichting van de openbare ruimte, het verwerven of verplaatsen van hindergevende of in de weg zittende activiteiten en verschillende duurzaamheidsmaatregelen. Het gebiedsbudget draagt – in samenhang met de eerder verstrekte € 6 miljard aan mobiliteits- en bereikbaarheidsmaatregelen – bij aan de bouw van ongeveer 240.000 woningen in de MRA.

Aan de regio zijn de volgende budgetten toebedeeld:

Haven-Stad, Amsterdam€ 9.680.000,-9.000 woningen
Haarlemmermeer€ 21.901.000,-17.700 woningen
Amsterdam-Zuidoost€ 44.720.000,-23.000 woningen
Almere€ 9.750.000,-20.500 woningen
Totaal€ 86.051.000,-70.200 woningen

Rijk en regio maken agenda voor complete duurzame steden en dorpen

Voor de NOVEX Uitvoeringsagenda, de agenda om het MRA Verstedelijkingsconcept uit te voeren, is afgesproken om tot een totaalbeeld te komen aan maatregelen die nodig zijn voor complete, duurzame steden en dorpen. Dat gaat niet alleen om middelen voor concrete maatregelen, maar ook gezamenlijk onderzoeken wat nodig is. Want soms is deze opgave nog niet duidelijk. Zo is er een grote wateropgave in het gebied Amsterdam-Rijnkanaal-Noordzeekanaal. Het gaat daarbij over waterveiligheid, waterberging, droogte en de beschikbaarheid van drinkwater. Rijk en regio hebben een bestuurlijk overleg afgesproken om de opgave en de mogelijke oplossingen van dit gebied concreet te krijgen.

Op  economisch gebied is in het kader van de NOVEX Uitvoeringsagenda afgesproken om gezamenlijk met het Rijk de economische randvoorwaarden uit te werken, die nodig zijn om de economie van de MRA-steden in samenhang te versterken. Hiervoor worden economische profielen ontwikkeld. De hiervoor benodigde voorwaarden kunnen gaan om (herstructurering van) bedrijventerreinen en beschikbare mobiliteit, maar ook om het realiseren van belangrijke voorzieningen, zoals het versterken van campussen, onderwijs en/of onderzoeks- en innovatie-ecosystemen.

Groeiagenda Nieuw Land Tech en Transitie

In het kader van deze profilering heeft de gemeente Almere de afgelopen jaren al flinke stappen gemaakt. Gedeputeerde Jan de Reus van Flevoland bood, mede namens de wethouders van Almere en Lelystad, aan minister Adriaansens de Groeiagenda Nieuw Land Tech en Transitie aan. Met deze groeiagenda worden zowel de bedrijventerreinen als de essentiële kennisinfrastructuur van Almere versterkt, bijvoorbeeld door in te zetten op de aanwezigheid van hoger technisch onderwijs.

Noordzeekanaalgebied

Ten aanzien van het gehele Noordzeekanaalgebied, dat inmiddels een eigen NOVEX-gebied is, hebben de provincie Noord-Holland en de MRA het Rijk gevraagd om beslissingen te nemen ten aanzien van de energietransitie en Tata Steel. De MRA heeft de ambitie om de Groenste Energiezone te worden en de leefbaarheid van de IJmond te verbeteren. De MRA heeft het Rijk hierbij nodig.

Startbeslissing MIRT-verkenning OV-verbinding Sloterdijk-Amsterdam Centrum genomen

Na afloop van het BOL heeft de Amsterdamse wethouder Renier van Dantzig het startdocument OV-verbinding Sloterdijk-Amsterdam Centrum overhandigd aan staatssecretaris Vivianne Heijnen. Met het vaststellen van dit startdocument is de verkenningsfase, waarin het sluiten van de metroringlijn centraal staat, daadwerkelijk ingezet. Een belangrijk moment voor de toekomst van Amsterdam én de regio. Het sluiten van de metroring is, als onderdeel van de ruggengraat van het OV in de regio, van belang om de enorme groei op te vangen van onder meer woningen, inwoners en banen in de komende decennia en om die groei de komende decennia vanuit de totale verstedelijkingsopgave op een verantwoorde manier vorm te geven.

Zie ook bij de Vervoerregio Amsterdam: De foto is gemaakt dus het bestaat: het startdocument voor het sluiten van de kleine ring

Status van de afspraken

De afspraken die de MRA met het Rijk maakt in het BO Leefomgeving worden na dit overleg en concreet in de uitvoering besproken in betrokken gemeenteraden en Provinciale Staten. Dit betekent dat deze afspraken altijd onder voorbehoud zijn van goedkeuring raden en Staten.

Downloads