Groter deel bedrijventerreinen MRA is toekomstbestendig

16-07-2018 Nieuws #economie#plabeka

Twee derde deel van het oppervlak aan bedrijventerreinen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) functioneert goed en is toekomstbestendig. Ten opzichte van de vorige meting in 2010 is dit een verbetering: toen was slechts de helft op orde. Ruim dertig procent is echter nog niet klaar voor trends als circulaire economie, smart logistics en robotisering. Grofweg € 200 tot € 400 miljoen is extra nodig om ook deze hectares toekomstbestendig te maken.

In de MRA zijn 280 bedrijventerreinen met een gezamenlijk oppervlak van 8.500 hectare. Met 300.000 banen en € 30 miljard aan jaarlijkse omzet zijn deze bedrijventerreinen van groot belang voor de MRA-economie. Deze cijfers komen uit nieuw economisch onderzoek van Stec Groep – in opdracht van de MRA – waarbij alle bedrijventerreinen zijn onderzocht. Voldoende inzet voor bedrijventerreinen in de MRA blijft de komende jaren dan ook hard nodig, in samenhang met de transformatieplannen voor woningbouw.

Veroudering

Bijna 70% van het bedrijventerreinenoppervlak verkeert in fase 1 van de economische levenscyclus, stelt Stec Groep vast. De terreinen in fase 1 matchen goed met de eisen en wensen van bedrijven over type panden, kavels, (digitale) bereikbaarheid, (milieu)ruimte, et cetera. Dit vertaalt zich in goede prestaties van de terreinen op het gebied van werkgelegenheid, bedrijvendynamiek, investeringen, leegstand en toegevoegde waarde. De overige 30% van het bedrijventerreinoppervlak bevindt zich in fase 2 of 3 van de levenscyclus. Het grootste deel (90%) hiervan is in fase 2, waarbij veelal sprake is van lichte veroudering. Een klein deel (10%) is zwaar verouderd en zit in fase 3.

Sterke uitgangspositie voor next economy

Stec Groep stelt vast dat de bedrijventerreinen in de MRA goede papieren hebben om in te spelen op de next economy: circulaire economie, smart industry, open innovatie, smart logistics en robotisering. Bijna 20% van de 280 terreinen, in oppervlak meer dan 50%, heeft bovengemiddelde next economy-eigenschappen. Hiervoor is een analyse gemaakt van omvang, ligging, aanwezige rest- en grondstoffenstromen en trekkers op de locatie, maar bijvoorbeeld ook van milieuruimte, digitale infrastructuur, multimodaliteit, organisatie en samenwerking op de terreinen.

Kleinere gemengde terreinen onder druk

Uit het onderzoek blijkt dat de gemengde, vaak kleinere binnenstedelijke, terreinen de meeste veroudering vertonen. Bijna de helft van deze terreinen zit in fase 2 en 3 van de levenscyclus. Ligging, bereikbaarheid, leeftijd, maar ook onduidelijkheid over de toekomst zijn oorzaken. Zo spelen op sommige locaties plannen voor transformatie. Dit weerhoudt (zittende) bedrijven er bijvoorbeeld van om te investeren. In het onderzoek wordt aanbevolen om extra aandacht te hebben voor deze locaties bij het prioriteren van de herstructureringsopgave. Deze terreinen kunnen namelijk wel een belangrijke betekenis hebben, bijvoorbeeld voor stadsverzorgende bedrijven (stadslogistiek, kleine productie).

Extra investering nodig

Globaal is becijferd dat de resterende herstructureringsopgave een gezamenlijke extra investering vergt van bedrijven en overheden in de MRA van € 200 tot € 400 miljoen. Dit komt bovenop de reguliere kosten van beheer en onderhoud om de terreinen actueel te houden. Hier staan ook opbrengsten tegenover, zoals meer omzet bij bedrijven, meer bedrijven die investeren en extra banen. Gemiddeld is een waardesprong van 10% tot 20% mogelijk, blijkt uit ervaringscijfers van de Stec Groep.

Nieuwe economische insteek

De MRA koos met de Stec Groep voor een nieuwe, economische benadering van herstructurering. Deze geeft een beter beeld dan de traditionele ‘ruimtelijke’ benadering, die focust op hoe een terrein eruit ziet. Een rommelig bedrijventerrein wordt dan snel als verouderd of waardeloos aangemerkt, terwijl deze ‘lelijke’ terreinen vaak nog heel gewild zijn. Uit het onderzoek blijkt dat de bedrijventerreinen goed zijn voor 25% van de banen in de MRA en 20% van de totale MRA-economie.

Onderzoek

Download hier het onderzoek Herstructureringsopgave bedrijventerreinen MRA.