Tekst (1 kolom, smal)

Actielijst

Deze agenda is een actieagenda. Om er voor te zorgen dat de acties daadwerkelijk worden uitgevoerd, is een goede borging noodzakelijk. Dit betekent: bestuurlijk eigenaarschap, vinger aan de pols bij de voortgang en zo nodig bijstellen van de acties.


Tekst (1 kolom, smal)

1. Ruimte geven aan wonen en werken

Tekst (4 kolommen)

1.1 & 1.2 Alle MRA-gemeenten maken afspraken over afstemming en programmering woningbouw. Alle MRA-gemeenten geven aan welke binnenstedelijke locaties komende 4 - 10 jaar ter beschikking komen.

 • MRA-platform: Platform Ruimte
 • Bestuurlijk trekker: Marieke van Doorninck, Joke Geldhof, Jan de Reus, Floor Roduner
  Lees meer

1.3 Uitvoering geven aan de Vastgoed­marketing­strategie van de MRA om internationale investeerders aan te trekken.

 • MRA-platform: Platform Economie
 • Bestuurlijk trekker: Adam Elzakalai

1.4 De MRA-gemeenten onderzoeken bestaande jaren '70- en '80-wijken op behoeften en mogelijkheden vanuit de zorgvraag en vergrijzing en delen kennis over de preventie van sociale problemen in verouderde wijken.

 • MRA-platform: Platform Ruimte
 • Bestuurlijk trekker: Thijs Kroese, Peter Schot, Maaike Veeningen

Tekst (1 kolom, smal)
Transformeren en herstructureren
Tekst (4 kolommen)

1.5 Transformatie van kantoren, bedrijven naar (tijdelijke) woon- en werkruimte met veel aandacht voor de leefkwaliteit, bijvoorbeeld door flexibelere bestemmingsplannen.

 • MRA-platform: Platforms Economie en Ruimte
 • Bestuurlijk trekker: Jaap Bond, Marieke van Doorninck

1.6 Transformatie en/of herstructurering verouderd glas­tuin­bouw­gebied bij Greenport Aalsmeer, bijvoorbeeld naar woon- en werkruimte.

 • MRA-platform: Platforms Economie en Ruimte
 • Bestuurlijk trekker: Jaap Bond, Adam Elzakalai

1.7 In 2016 hebben het Rijk, de luchtvaartsector en regionale overheden in de regio rondom Schiphol bestuurlijke afspraken gemaakt in het 'wonen en vliegen'-dossier Doel van de afspraken is om meer ruimte te geven aan decentrale overheden om tegemoet te komen aan de grote woningbouwopgave in de MRA, zonder verslechtering van de positie van de luchthaven Schiphol. Inmiddels werken partijen de gemaakte afspraken uit in daartoe geëigende regelgeving. De verwachting is dat de uitwerking op korte termijn kan worden afgerond en nieuwe regelgeving in werking zal treden.

 • MRA-platform: Platforms Economie en Ruimte
 • Bestuurlijk trekker: Joke Geldhof, Udo Kock, Adam Elzakalai

1.8 Knooppunt­ontwikkeling met als prioriteit de spoorcorridors Zaan en Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad (SAAL) waar hoogfrequent rijden wordt ingevoerd.

 • MRA-platform: Platforms Ruimte en Mobiliteit
 • Bestuurlijk trekker: Joke Geldhof, Maaike Veeningen
Tekst (1 kolom, smal)
Groeiend aantal bezoekers faciliteren en spreiden
Tekst (4 kolommen)

1.9 De Regionale Hotelstrategie 2016-2022 op korte termijn herijken, en op middellange termijn uitbouwen tot een Regionale Accomodatiestrategie.

 • MRA-platform: Platform Economie
 • Bestuurlijk trekker: Mario Hegger, Ed Rentenaar

1.10 Gezamenlijk uitvoering geven aan de Strategische Agenda Toerisme in de MRA 2025 en het daarbij behorende Actieprogramma Toerisme, bijvoorbeeld voor de profilering van Amsterdam Beach.

 • MRA-platform: Platform Economie
 • Bestuurlijk trekker: Vacature
  Lees meer
Tekst (4 kolommen)

1.11 (Nieuw) Het versnellen van de woningbouwproductie in de MRA door minimaal 60.000 nieuwe woningen in aanbouw te nemen vanaf 2016 tot en met 2020.

 • MRA-platform: Platform Ruimte
 • Bestuurlijk trekker: Laurens Ivens, Maaike Veeningen
Tekst (1 kolom, smal)
Tekst (4 kolommen)

2.1 MRA Startup, met gebruikmaking van (succesvolle) producten Start-up Amsterdam

 • MRA-platform: Platform Economie
 • Bestuurlijk trekker: Cora-Yfke Sikkema, Wimar Jaeger

2.2 De MRA-partijen maken op regionaal niveau afspraken over studentenhuisvesting en huisvesting voor pas afgestudeerden en internationale kenniswerkers.

 • MRA-platform: Platform Economie en portefeuillehoudersoverleg Wonen
 • Bestuurlijk trekker: Marie Thérèse Meijs, Cora-Yfke Sikkema

2.3 Vervallen

2.4 Locaties aanwijzen in de nabijheid van de internetknooppunten in de MRA waar datacenters zich kunnen vestigen met aandacht voor energievoorziening en een optimale benutting van restwarmte.

 • MRA-platform: Platforms Economie en Ruimte
 • Bestuurlijk trekker: Marieke van Doorninck, Jaap Bond, Adam Elzakalai
Tekst (1 kolom, smal)
Investeren in aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt
Tekst (4 kolommen)

2.5 t/m 2.8 De MRA richt zich op een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt en het permanent scholen en opleiden van werknemers, om permanent een goed opgeleide beroepsbevolking te hebben in een snel veranderende economie.

 • MRA-platform: Platform Economie
 • Bestuurlijk trekker: Udo Kock, Maaike Veeningen, Jan-Nico Appelman, Jur Botter
  Lees meer

2.9 Het in triple-helix organiseren van de samenwerking overheden-bedrijfsleven-kennisinstellingen, met als doel de innovatiekracht te versterken, en het realiseren van de vijf maatschappelijke uitdagingen van de Amsterdam Economic Board (gezondheid, mobiliteit, human capital, digitale connectiviteit en circulair). Via het organiseren van prijsvragen worden bedrijven en kennisinstellingen uitgedaagd om op bedrijfsmatige en innovatieve wijze bij te dragen aan het realiseren van de vijf Board-uitdagingen.

 • MRA-platform: Platform Economie, Amsterdam Economic Board
 • Bestuurlijk trekker: Udo Kock, Jaap Bond, Gerard Ram
Tekst (4 kolommen)

2.10 (Nieuw) Samen met universiteiten en hogescholen uitvoering geven aan het programma Open Amsterdam, gericht op het aantrekken van internationaal talent. Via INAmsterdam ondersteuning geven aan de internationale nieuwkomers.

 • MRA-platform: Platform Economie
 • Bestuurlijk trekker: Cora-Yfke Sikkema
Tekst (1 kolom, smal)

3. De leefkwaliteit verbeteren

Tekst (4 kolommen)

3.1 Een actieprogramma opstellen en uitvoeren voor het metropolitane landschap.
 • MRA-platform: Platform Ruimte en Portefeuillehoudersoverleg Metropolitaan Landschap
 • Bestuurlijk trekker: Adnan Tekin namens het Portefeuillehoudersoverleg Metropolitaan Landschap

3.2 Onderzoek doen naar een landschaps­fonds en een landschaps­compensatie­regeling voor de MRA.

 • MRA-platform: Platform Ruimte. Portefeuillehoudersoverleg Metropolitaan Landschap
 • Bestuurlijk trekker: Gerard Slegers namens het Portefeuillehoudersoverleg Metropolitaan Landschap, Hans Krieger

3.3 Een regionaal plan voor afstemming van evenementen waarbij rekening wordt gehouden met een optimale verdeling van overlast en inkomsten die bijdragen aan het beheer van gebieden.

 • MRA-platform: Platforms Economie en Ruimte en Portefeuillehoudersoverleg Metropolitaan Landschap
 • Bestuurlijk trekker: Adnan Tekin, Astrid Nienhuis

3.4 Een verkenning uitvoeren naar de metropolitane potentie van het Markermeer-IJmeer voor de doelstellingen van de MRA.

 • MRA-platform: Platform Ruimte en Portefeuillehoudersoverleg Metropolitaan Landschap
 • Bestuurlijk trekker: Cees Loggen, Marieke van Doorninck, Jan de Reus

3.5 Een curator aanstellen voor het landschap, te beginnen met Waterland als voorbeeldproject, die in 10 jaar tijd het landschap op de kaart zet voor recreanten en toeristen.

 • MRA-platform: Platform Ruimte en Portefeuillehoudersoverleg Metropolitaan Landschap
 • Bestuurlijk trekker: Luzette Kroon, Thijs Kroese

3.6 De MRA-partners voeren een quick scan uit voor lopende landschappelijke projecten (zoals de Markermeerdijken) om na te gaan in hoeverre de in deze agenda gemaakte keuzes en acties daarin meegenomen worden.

 • MRA-platform: Platform Ruimte en Portefeuillehoudersoverleg Metropolitaan Landschap
 • Bestuurlijk trekker: Cees Loggen, Marieke van Doorninck, Jan de Reus
Tekst (1 kolom, smal)
Het versterken van de sociale en culturele samenhang
Tekst (4 kolommen)

3.7 Vervallen

3.8 De samenwerking in het sociale domein verkennen, gericht op de onderkant van de arbeidsmarkt, verwarde mensen in de stad en gezondheidsverschillen.

 • MRA-platform: MRA Agendacommissie
 • Bestuurlijk trekker: MRA Agendacommissie

3.9 Vervallen, samengevoegd met 1.4

3.10 De MRA-partners geven uitvoering aan de Cultuurimpuls MRA, die zich richt op afstemming en versterking van het cultuuraanbod en toeristische profilering op MRA-schaal en nieuwe functies voor leegstaande monumenten en erfgoedstructuren biedt.

 • MRA-platform: Platforms Economie en Ruimte
 • Bestuurlijk trekker: Touria Meliani, Jack van der Hoek, Udo Kock, Adnan Tekin
Tekst (1 kolom, smal)

4. Transitie naar een schone economie

Tekst (4 kolommen)

4.1 Een plan opstellen met koplopers in het bedrijfsleven voor het circulair maken van grondstoffenketens in de regio.

 • MRA-platform: Platforms Economie en Ruimte en Portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid
 • Bestuurlijk trekker: Jop Fackeldey, John Nederstigt

4.2 Roadmap opstellen voor versnelling en vereenvoudiging van vergunningverlening en aanpassing wetgeving.

 • MRA-platform:Platform Ruimte en Portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid
 • Bestuurlijk trekker: vacature

4.3 De Westas, grondstoffenrotonde Zaanstad, Gooi en Vechtstreek, Schiphol Trade Park en Floriade Almere aanwijzen als pilotgebieden voor circulaire economie.

 • MRA-platform: Platform Economie en Portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid
 • Bestuurlijk trekker: Jaap Bond, Adam Elzakalai

4.4 Een MRA-brede grondstoffenatlas opstellen, met grondstoffenanalyse.

 • MRA-platform: Platforms Economie en Ruimte en Portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid
 • Bestuurlijk trekker: Jop Fackeldey, Adam Elzakalai

4.5 De MRA wijst plekken aan voor de tijdelijke opslag van hoogwaardige bouwmaterialen die vrijkomen bij sloop en zet een digitale marktplaats op om dit sloopafval op regioschaal weer te verhandelen.

 • MRA-platform: Platform Economie, Amsterdam Economic Board en Portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid

4.6 Inventarisatie van braakliggende terreinen die in de komende 5 tot 10 jaar gebruikt kunnen worden voor de opwekking van zonne-energie of voor de verbouw van gewassen zoals vlas, hennep, olifantsgras, hop voor bio-based producten.

 • MRA-platform: Platforms Economie en Ruimte en Portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid
 • Bestuurlijk trekker: Maaike Veeningen, Thijs Kroese

4.7 Onderzoeken van de regionale afval­inzameling- en verwerking en voorstellen doen voor verbetering.

 • MRA-platform: Platforms Economie en Ruimte en Portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid
 • Bestuurlijk trekker: Elly van Wageningen, vacature G&V
  Lees meer
Tekst (1 kolom, smal)
Versnellen van de energietransitie
Tekst (4 kolommen)

4.8 Opstellen en uitvoeren van een regionaal programma voor energie waarin de MRA-partners invulling geven aan het landelijke Energieakkoord en een bijdrage aan de Nationale Energieatlas.

 • MRA-platform: Platform Ruimte en Portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid
 • Bestuurlijk trekker: Jop Fackeldey, Jack van der Hoek, Sanna Munnikendam, Marieke van Doorninck, Cora-Yfke Sikkema, John Nederstigt

4.9 Opschalen van pilots van slimme en flexibele energiesystemen zoals smart grids, waarbij vraagsturing en energieopslag een rol spelen.

 • MRA-platform: Platform Ruimte en Portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid
 • Bestuurlijk trekker: Sanna Munnikendam
  Lees meer

4.10 Uitbreiden en verknopen van warmte/koudenetwerken in de MRA voor grotere efficiëntie en aansluiting van 300.000 extra woningequivalenten.

 • MRA-platform: Platform Ruimte, Amsterdam Economic Board, Portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid, SG Warmte en Koude
 • Bestuurlijk trekker: Jack van der Hoek, Sanna Munnikendam, John Nederstigt, Jan Hoek

4.11 Opstellen en uitvoeren van een regionaal programma voor het versnellen van energiebesparing.

 • MRA-platform: Platform Ruimte en Portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid
 • Bestuurlijk trekker: Cora-Yfke Sikkema, Marieke van Doorninck
Tekst (1 kolom, smal)

5. Beter verbinden

Tekst (4 kolommen)

5.1 Uitbreiding en verbetering knooppunt Schiphol Plaza.

 • MRA-platform: Platform Mobiliteit
 • Bestuurlijk trekker: Derk Reneman

5.2 Eén geïntegreerde lijnennetkaart van de MRA met een herkenbare lijnvoering op MRA-schaal.

 • MRA-platform: Platform Mobiliteit
 • Bestuurlijk trekker: Derk Reneman

5.3 Eén aantrekkelijk, metropolitaan fietsnetwerk tot stand brengen door onder meer het aanleggen van ontbrekende schakels en verbetering van bestaande routes.

 • MRA-platform: Platforms Mobiliteit en Ruimte
 • Bestuurlijk trekker: Derk Reneman, Bram Diepstraten, Ed Rentenaar

5.4 (5.4 & 5.9) Opstellen van een regionale bereik­baarheids­agenda voor goederen, waarbij ook nadrukkelijk aandacht is voor efficiënte en schone stedelijke distributie met zo min mogelijk hinder.

 • MRA-platform: Platform Mobiliteit
 • Bestuurlijk trekker: Derk Reneman, Bram Diepstraten, Cora-Yfke Sikkema, Raymond van Haeften

5.5 Onderzoeken welke nieuwe infra­structuur­investeringen prioriteit hebben na 2025, zoals uitbreiding metronet, de IJmeerverbinding, A1, N23 en voltooiing van een 2e ring rond Amsterdam.

 • MRA-platform: Platforms Mobiliteit en Ruimte
 • Bestuurlijk trekker: Elisabeth Post, vacatures 

5.6 Vervallen

Tekst (1 kolom, smal)
Slimmer benutten verkeer- en vervoersysteem
Tekst (4 kolommen)

5.7 De MRA stelt een innovatie- en duurzaamheidsagenda ’smart mobility’ op.

 • MRA-platform: Platfom Mobiliteit
 • Bestuurlijk trekker: Elisabeth Post

5.8 Onderzoeken toekomstige bekostiging van het openbaar vervoer.

 • MRA-platform: Platform Mobiliteit
 • Bestuurlijk trekker: Derk Reneman

5.9 Samengevoegd met 5.4

5.10 MRA-partijen stellen in samenwerking met het Rijk een multimodale regioregisseur aan.

 • MRA-platform: Platform Mobiliteit
 • Bestuurlijk trekker: Fred Delpeut, Sharon Dijksma
Tekst (1 kolom, smal)

6. Klimaatbestendig maken

Tekst (4 kolommen)

6.1 Een regionaal plan uitwerken voor de water­huishouding waarin maatregelen staan op het gebied van calamiteitenvoorzieningen, waterberging, meerlaagse water­veiligheid, water­kwaliteit, verzilting van de landbouw­gronden, bodemdaling en beperking van het water­gebruik, onder meer in samenwerking met het Nationaal Deltaprogramma en andere rijksprogramma's.

 • MRA-platform: Platform Ruimte
 • Bestuurlijk trekker: Rolf Steenwinkel, Cora-Yfke Sikkema

6.2 Samengevoegd met 6.1

6.3 Samengevoegd met 6.1

6.4 Samenwerken met kennisinstituten en benutten van manifestaties zoals de Floriade 2022, om innovaties voor waterbestendigheid en voedselvoorziening in de regio te stimuleren en start-ups aan te trekken die zich op dit onderwerp richten.

 • MRA-platform: Platform Economie
Tekst (1 kolom, smal)

7. De MRA wendbaarder maken

Tekst (4 kolommen)

7.1 Verbeteren van de bestuurlijke en ambtelijke samenwerking in de MRA.

 • MRA-platform: MRA Regiegroep en MRA Agendacommissie
 • Bestuurlijk trekker: MRA Regiegroep en MRA Agendacommissie

7.2 Structureel monitoren van relevante trends en ontwikkelingen op (inter)nationale en MRA-schaal (MRA-dashboard), met medeneming van signalen uit de samenleving.

 • MRA-platform: Amsterdam Economic Board en MRA Agendacommissie
 • Bestuurlijk trekker: MRA Agendacommissie 
  Lees meer

7.3 Om de betrokkenheid bij de opgaven van de MRA van raadsleden, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de deelregio’s te borgen gaan de MRA-partners jaarlijks bijeenkomsten organiseren.

 • MRA-platform: MRA Regiegroep en MRA Agendacommissie
 • Bestuurlijk trekker: MRA Regiegroep, MRA Agendacommissie

Metropoolregio Amsterdam maakt gebruik van cookies.

Door op akkoord te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies.

Metropoolregio Amsterdam maakt gebruik van cookies.

Voor een correcte werking van onze website maken we gebruik van functionele cookies. Daarnaast worden cookies ook gebruikt voor webstatistieken en social media. De webstatistieken en social media cookies van derden verzamelen mogelijk gegevens buiten de website van Metropoolregio Amsterdam.

Door op akkoord te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies.