Banner met afbeeldingen
Tekst (1 kolom)

Klimaatbestendig maken

De Metropoolregio Amsterdam moet klimaatbestendig zijn om een aantrekkelijke en veilige plek te blijven voor bewoners en bedrijven. Dit is ook van groot belang om een internationaal concurrerende regio te blijven. Klimaatverandering zorgt voor steeds extremere weersomstandigheden. Het wordt warmer, het wordt droger, het wordt natter en de kans op overstromingen vanuit de zee of de rivieren neemt toe. Dit raakt de MRA direct, met gevolgen voor onze veiligheid, leefbaarheid, gezondheid en welvaart. Gemeenten, waterschappen en provincies hebben afgesproken dat zij nu aan de slag gaan om in 2020 ruimtelijke adaptatie verankerd te hebben in beleid en uitvoering. Zodat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht.


De MRA biedt de mogelijkheid om afspraken te maken over de manier waarop het MRA-gebied klimaatbestendig wordt ingericht en waar beter niet kan worden gebouwd vanwege de kwetsbaarheid van de locatie. Het klimaatbestendig inrichten van een gebied biedt ook kansen en maakt de Metropoolregio Amsterdam een aantrekkelijke regio met meer groen in de bebouwde gebieden om wateroverlast, droogte en hitte tegen te gaan, meer ruimte voor water en meer innovatieve bouwvormen om kwetsbaarheden te verkleinen. De aanpak voor de MRA is begin 2018 vastgelegd in een plan van aanpak met een focus op locatiekeuze, inrichtingsprincipes van klimaatbestendige woningbouw en op het beperken van gevolgen voor vitale en kwetsbare functies.

Tekst (4 kolommen)