Banner met afbeeldingen
 • Economie

Tekst (1 kolom)

Economie

Dankzij het aantrekkelijke vestigingsmilieu, de goed opgeleide beroepsbevolking, een hoogwaardige kennisinfrastructuur en de goede bereikbaarheid is de Metropoolregio Amsterdam een economische topregio. De vele economische sectoren hebben door hun innovatiekracht en internationale oriëntatie een sterke dynamiek.

Stilstand betekent achteruitgang. Het voortdurend verder versterken van de economisch potentie staat dan ook hoog op de MRA-agenda. Speerpunten zijn:

 1. Het stimuleren van een krachtige en toegankelijke kennis- en innovatiestructuur. Niet alleen om de aanwezige kennis sneller te benutten in bedrijfsprocessen en productontwikkeling, maar ook om met een innovatieve aanpak maatschappelijke vraagstukken op het gebied van onder meer gezondheid, mobiliteit en duurzaamheid op te lossen. Binnen de Amsterdam Economic Board geven de regionale overheden, samen met bedrijfsleven en kennisinstellingen hier invulling aan.
 2. Onder het motto ‘Een leven lang leren’ opleiden van een beroepsbevolking die toegerust is op de snel veranderende behoeften. Onder meer door technologische veranderingen verandert de arbeidsmarkt immers snel. Dit vraagt om nieuwe vormen van opleidingen en onderwijs. Samen met onderwijsinstellingen en sociale partners voert de MRA meerdere concrete projecten uit.
 3. Het creëren van goede vestigingsvoorwaarden voor bedrijven en werknemers. Daarbij gaat de aandacht zowel uit naar het optimaliseren van kantoorlocaties en bedrijfsterreinen als naar het ontwikkelen van nieuwe types werklocaties. Dit gebeurt voor een belangrijk deel vanuit het Platform Bedrijven en Kantoren, kortweg Plabeka. Ook het aanbod van huisvesting heeft nadrukkelijke de aandacht, evenals de beschikbaarheid van voldoende internationaal onderwijs gebaseerd op de feiten en cijfers van internationale werknemers en internationale bedrijven in de MRA (bronnen: rapportages van Decisio 2017, Decisio 2018, ICAP Housing en ICAP Education Surveys).
 4. Het verder vergroten van de aantrekkelijkheid voor toeristen, met nadrukkelijke aandacht voor een betere spreiding over de regio. Via gerichte marketingcampagnes, in samenhang met een op toeristen toegesneden OV-product, worden toeristen verleid zich ook buiten Amsterdam te begeven en te verblijven.
 5. Het vijfde speerpunt richt zich op het verduurzamen van de regionale economie. Dit gebeurt via het stimuleren van circulaire economie, de energietransitie en het ondersteunen van innovaties.

Tekst (3 kolommen)

Werkwijze

Binnen het Platform Economie maken de regionale overheden afspraken over gezamenlijke projecten en de afstemming van beleid. In Economie-verband vindt tevens de bundeling plaats van financiële middelen om initiatieven effectiever te ondersteunen. Ook is het Platform Economie verantwoordelijk voor de contacten met het Rijk en de EU.

Leden

 • Vacant (voorzitter)
 • Jack van der Hoek (vicevoorzitter), gedeputeerde provincie Noord-Holland
 • Jan-Nico Appelman, gedeputeerde provincie Flevoland
 • Maaike Veeningen, wethouder gemeente Almere, deelregio Almere-Lelystad
 • Robbert Berkhout, wethouder gemeente Haarlem, deelregio Zuid-Kennemerland
 • Vacature, deelregio Zaanstreek-Waterland
 • Marja Ruigrok, wethouder gemeente Haarlemmermeer, deelregio Amstelland-Meerlanden
 • Mario Hegger, wethouder gemeente Purmerend, deelregio Zaanstreek-Waterland
 • Wimar Jaeger, wethouder gemeente Hilversum, deelregio Gooi en Vechtstreek
 • Floor Gordon, wethouder gemeente Amstelveen, deelregio Amstelland-Meerlanden
 • Hans Schütt, wethouder gemeente Edam-Volendam, deelregio Zaanstreek-Waterland
 • Janneke Sparreboom, wethouder gemeente Lelystad, deelregio Almere-Lelystad
 • Jeroen Verwoort, wethouder gemeente Velsen, deelregio IJmond

Secretaris

Martin Bekker
: 06 31 92 41 03
m.bekker@metropoolregioamsterdam.nl


Afbeeldingen (alleen headers)