Tekst (1 kolom)

Ondersteuning collegeakkoorden en raadsprogramma's

Op deze pagina treft u informatie ter ondersteuning en inspiratie voor de opstellers van collegeakkoorden en raadsprogramma’s. De tekstvoorstellen zijn gebaseerd op de MRA Agenda, het MRA Convenant en gemaakte afspraken binnen de drie bestuurlijke MRA-platforms Economie, Ruimte en Mobiliteit.


Vier algemene tekstvoorstellen over (het belang van) regionale samenwerking, gebaseerd het in februari 2016 gelanceerde
MRA Convenant, zoals die op de MRA-website staat vermeld:

  1. In de afgelopen jaren heeft de (economische) groei van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een grote vlucht genomen; daar heeft ook onze gemeente van kunnen profiteren. Tegelijkertijd leidt deze groei tot grote en zeer urgente opgaven die we samen met onze partners in de Metropoolregio Amsterdam verder willen oppakken: woningbouw, afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt, ontwikkeling van kantoren en bedrijventerreinen, mobiliteit, energietransitie, klimaatadaptatie, de groeiende druk van het toerisme, het landschap. Het zijn stuk voor stuk opgaven die niet eindigen bij onze gemeentegrenzen. Onze gemeente zoekt daarom de samenwerking in de MRA actief op en kijkt ernaar uit om samen met haar partners verder te werken aan deze grote regionale opgaven.

  2. Om de belangen van onze inwoners te behartigen, is het noodzakelijk om samen te werken met de andere overheden in de Metropoolregio Amsterdam. Gezamenlijk kunnen kansen beter worden verzilverd, en bedreigingen beter het hoofd worden geboden. De gemeente blijft bijdragen aan de verdere uitwerking en uitvoering van de regionale samenwerkingsagenda. 

  3. Veel van de uitdagingen waar we lokaal voor staan, hebben raakvlakken met onze buren in de Metropoolregio Amsterdam. Voor de verwezenlijking van onze lokale ambities zetten we daarom in op regionale samenwerking.

  4. De gemeente is actief binnen de Metropoolregio Amsterdam om samen met andere gemeenten en provincies de doelen van het collegeprogramma te realiseren. De ruimtelijke-economische Actie-Agenda 2016-2020 van de MRA en het MRA Convenant vormen de basis waar vanuit wordt gewerkt. 

Daarnaast zijn er tien inhoudelijke onderwerpen geselecteerd waar enkele zinnen voor zijn samengesteld ter ondersteuning van de opsteller van collegeakkoorden en raadsprogramma’s. Deze zijn gebaseerd op de MRA Agenda, zoals die op de MRA-website staat vermeld.

1. Woningbouw
2. Kantoren en bedrijventerreinen (Plabeka)
3. Toerisme
4. Onderwijs & Arbeidsmarkt
5. Metropolitaan Landschap
6. Circulaire Economie
7. Energietransitie
8. Smart mobility
9. Stadsdistributie / bereikbaarheidsagenda goederen
10. Mobiliteit

1.     Woningbouw
Als gemeente willen we graag een bijdrage leveren aan de grote woningbouwopgave in de Metropoolregio Amsterdam. Over de programmering van de woningen die we in onze gemeente gaan bouwen stemmen we af met onze samenwerkingspartners in de Metropoolregio Amsterdam. 

Als gemeente willen we graag dat de woningmarkt toegankelijk is en blijft voor een diversiteit aan mensen. Een toegankelijke woningmarkt is een voorwaarde voor een (economisch) sterke en gezonde regio. Daarom willen wij graag een bijdrage leveren aan de grote  opgaven op de woningmarkt  in de Metropoolregio Amsterdam.

2.     Kantoren en bedrijventerreinen (Plabeka)
Werklocaties zoals kantoren en bedrijventerreinen zijn bij uitstek plekken van regionaal belang. Over de ontwikkeling of transformatie van kantoren en bedrijven terreinen blijven we daarom actief afstemming zoeken met onze partners in het Platform bedrijventerreinen en kantoren van de Metropoolregio Amsterdam

3.    Toerisme
Het toerisme naar de Metropoolregio Amsterdam is de afgelopen jaren enorm gegroeid, en zal de komende jaren flink blijven groeien. De spreiding van deze bezoekers vanuit Amsterdam over de regio biedt grote (economische) kansen voor onze gemeente. We werken daarom intensief samen met andere overheden en bedrijfsleven in de Metropoolregio Amsterdam om het spreiden van bezoekers zoveel mogelijk te bevorderen. 

4.     Onderwijs & Arbeidsmarkt
Een goed opgeleide beroepsbevolking is een belangrijke voorwaarde voor economische groei en ontwikkeling in de MRA. Zeker in een tijd van energietransitie, grote bouw- en vervoersopgaven en zorg voor ouderen. Dat vraagt om een onderwijsveld dat anticipeert op de veranderende vraag van de arbeidsmarkt. Daarom bouwen we samen met de andere gemeenten en provincies in de MRA permanent aan coalities met het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en relevante stakeholders en faciliteren een Leven Lang Ontwikkelen. Zo leiden we de (potentiele) beroepsbevolking op voor de ambities van vandaag en morgen.

5.     Metropolitaan Landschap
Een aantrekkelijk en vitaal landschap in de regio is waardevol voor de economie en de leefomgeving van de bewoners. Opgaven op het gebied van duurzame energie, woningbouw en klimaatbestendigheid stellen het landschap in de regio voor complexe uitdagingen maar bieden ook kansen. De ontwikkeling maar ook het beheer en onderhoud van het landschap vormt daarmee een complex vraagstuk dat we gezamenlijk met collega overheden en maatschappelijke partners uit de Metropoolregio Amsterdam oppakken. 

6.     Circulaire Economie
Onze gemeente wenst een actieve bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de leefomgeving van onze inwoners.  Dit doet de gemeente onder andere door het circulair maken van de economie. Een plan om de grondstoffenketens binnen de Metropoolregio Amsterdam circulair te maken wordt reeds door onze gemeente opgesteld, samen met andere overheden en koplopers uit het bedrijfsleven.  Tevenswordt uitvoering gegeven aanCirculair inkopen, waarmede gemeente zelf een bijdrage geeft in de omslag naar de Circulaire economie. De verbetervoorstellen voor onder andere de afvalinzameling- en verwerking worden deze raadsperiode inafstemmingmet MRA partners in gang gezet.

7.     Energietransitie
In deze raadsperiode komt het college met alternatieven voor aardgas voor zowel nieuwe als bestaande bouw, zoals smart grids, waarbij vraagsturing en energieopslag een rol spelen en voor het uitbreiden en verknopen van warmte/koudenetwerken samen met andere overheden binnen de Metropoolregio Amsterdam. Dit om samen met de inwoners van onze gemeente invulling te geven aan het landelijke Energieakkoord en de Nationale Energieatlas.

8.     Smart Mobility
De groeiende populariteit van de Metropoolregio Amsterdam bij nieuwe inwoners, bedrijven en bezoekers zorgt voor een stijgende vraag naar mobiliteit. Naast investeringen die worden gedaan in infrastructuur en openbaar vervoer winnen slimme en innovatieve oplossingen aan belang. We werken samen met overheden, bedrijven en kennisinstituten om kansrijke smart mobility oplossingen en toepassingen te versnellen en uit te rollen in de Metropoolregio Amsterdam. Hiermee dragen we bij aan de bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid van de MRA

9.     Stadsdistributie / bereikbaarheidsagenda goederen
Om de woon- en werkomgeving van de inwoners te verbeteren wenst de gemeente efficiënte en schone stedelijke distributie voor goederen met zo min mogelijk hinder. Met de op te stellen Agenda Logistiek voor de MRA,  dat de gemeente samen met andere overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen in de Metropoolregio Amsterdam ontwikkeld, worden maatregelen gericht op efficiëntere, schonere en veiligere bevoorrading vormgegeven en regionaal afgestemd.

10.  Mobiliteit
Samen met de Provincies en de Vervoerregio en de overige MRA-partijen werkt onze gemeente aan een optimale bereikbaarheid voor voetgangers, fietsers, OV-reizigers en automobilisten in onze gemeente en naar buurgemeenten en werklocaties elders in de regio. 

Zinnen MRA Raads- en Statenleden Conferentie
Tijdens de MRA Raads- en Statenleden Conferentie op 16 februari 2018 zijn zinnen geformuleerd die kunnen worden opgenomen in college- of raadsprogramma's. Hier kunt u deze zinnen bekijken.

Documenten

 Samenwerken aan de toekomst - Een overzicht van de samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam in 2018

>
MRA Agenda Actualisatie 2018

Stoplichtenmodel van de MRA-actiepunten

> Feiten en Cijfers van de MRA-samenwerking 

Metropoolregio Amsterdam maakt gebruik van cookies.

Door op akkoord te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies.

Metropoolregio Amsterdam maakt gebruik van cookies.

Voor een correcte werking van onze website maken we gebruik van functionele cookies. Daarnaast worden cookies ook gebruikt voor webstatistieken en social media. De webstatistieken en social media cookies van derden verzamelen mogelijk gegevens buiten de website van Metropoolregio Amsterdam.

Door op akkoord te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies.