Plan van aanpak voor landschapsplan Stelling en Verbinding A8-A9

  • 11-2-2019 10:28
Een landschapsplan gaat een schets geven van de mogelijkheden voor het versterken van de Stelling van Amsterdam en het verbeteren van de leefbaarheid en bereikbaarheid in het gebied tussen de A8 en de A9.

De provincie Noord-Holland werkt samen met regiopartners aan het verbeteren van de bovenregionale, regionale en lokale bereikbaarheid en het verbeteren van de leefbaarheid in Krommenie, Assendelft en Wormerveer. Inzet is het beperken van de verkeersdruk op de bestaande provinciale wegen N203 en N246. In dat kader is een planstudie uitgevoerd naar het realiseren van een verbinding tussen de A8 en de A9. Daarnaast is er aandacht voor het versterken van elementen van het UNESCO-werelderfgoed van de Stelling van Amsterdam in het plangebied.

Plan van aanpak
In mei 2018 concludeerde het college van Gedeputeerde Staten dat het zogenoemde Golfbaanalternatief de beste verbinding tussen de A8 en de A9 is om de UNESCO-waarden van de Stelling van Amsterdam te herstellen en de bereikbaarheid en leefbaarheid in het gebied te verbeteren. Het landschapsplan onderzoekt de mogelijke herstelmaatregelen voor de Stelling van Amsterdam en vervolgens de inpassing van het Golfbaanalternatief in dat landschap. Het plan van aanpak om te komen tot het landschapsplan is op 5 februari 2019 vastgesteld door Gedeputeerde Staten.

Participatie
Van belang in het plan van aanpak is de participatie van betrokkenen. De provincie en haar partners vinden dat ook in deze fase bewoners en belangengroepen moeten kunnen meedenken. Het participatietraject maakt daarom deel uit van de aanbesteding voor het opstellen van het landschapsplan.

Samenwerking
De provincie maakt het landschapsplan samen met de Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Zaanstad, Beverwijk, Velsen en Uitgeest. Ook de gemeente Heemskerk en Rijkswaterstaat zijn nauw betrokken bij het project, evenals het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Vervolg
In het eerste kwartaal van 2019 wordt via aanbesteding een landschapsarchitectenbureau ingehuurd. Dit bureau stelt in het tweede en derde kwartaal het landschapsplan op. Daarbij wordt de omgeving actief betrokken. Nadere informatie hierover volgt via de projectsite en de digitale nieuwsbrief. Eind 2019 volgt de besluitvorming in Provinciale Staten via een go/no go-besluit. Vervolgens neemt ook de minister van OCW een go/no go-beslissing.