MRA bundelt krachten rond kunst, cultuur en erfgoed

  • 2-11-2018 11:06
De samenwerkende overheden binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) bundelen de krachten op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed. In een actieprogramma werken de partners samen aan het bevorderen van de cultuurparticipatie en het faciliteren van toekomstbestendige cultuur en erfgoedsectoren in de gehele regio. Hierbij wordt gekeken naar het bevorderen van samenwerking, zichtbaarheid en toegankelijkheid, cultuureducatie en talentontwikkeling, ruimte en duurzaamheid en erfgoed.


In de MRA gebeurt veel op cultureel gebied, zowel op lokaal, nationaal als internationaal niveau. Het historisch erfgoed en de actuele kunst- en cultuurproductie is enorm, divers en omvangrijk. Culturele ‘parels’ – klein en groot - hebben een grote aantrekkingskracht op zowel bewoners als bezoekers van de MRA.  

Cultuuraanbod onder druk
Het rijke cultuuraanbod in de regio staat ook onder druk. Monumentale panden staan leeg, de verschillen tussen gemeenten en culturele instellingen nemen toe, onder meer door lokale beleidskeuzes, demografie en verandering van publiek. De toenemende druk van bezoekers en recreanten vraagt om spreiding over de regio.

Regio’s met een eigen identiteit
Bijzonder aan het programma is dat is gewerkt vanuit de verschillende identiteiten en verhalen uit de deelregio’s. De verhalen van de Zaanstreek zijn heel verschillend van de verhalen uit Haarlemmermeer. Vanuit die verschillende verhalen is gezocht naar verbinding en samenwerking van deze identiteiten binnen de MRA. Ook de kansen en uitdagingen voor kunst en cultuur zijn heel divers.

Regio en Rijk
De partners van de MRA hebben naast het programma gezamenlijk een regionaal cultuurprofiel opgesteld. Dit profiel geeft een overzicht van wat er gebeurt op cultureel gebied en hoe de regio tot een beter afgestemd cultuuraanbod kan komen. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het MRA-cultuurprofiel op 1 november ontvangen. Het Rijk wil met regioprofielen de stand van zaken en ambities in kaart brengen, samenwerking bevorderen tussen regio’s, andere overheden, culturele instellingen en andere partijen, en daarmee cultuur in Nederland op een hoger plan brengen. De profielen zullen deel uitmaken van de adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur voor het cultuurbeleid 2021-2024.

Download
Download hier het MRA Programma Kunst, Cultuur & Erfgoed.