Hulp Rijk onontbeerlijk voor woningbouwopgave Metropoolregio Amsterdam

  • 17-10-2018 08:53
De woningbouwopgave van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is groot en complex, zowel wat betreft nieuwbouw als verduurzaming. De MRA-bestuurders Bouwen en Wonen hebben de minister van BZK nu per brief laten weten dat de doelen alleen haalbaar zijn met behulp van het Rijk.

Voor veel mensen wordt het door de hoge prijzen in de huur- en de koopsector steeds moeilijker een woning in de MRA te bemachtigen, zeker voor starters is dit een probleem. Bijbouwen alleen is niet voldoende. Als gemeenten beter kunnen sturen op behoud van het middensegment in de bestaande voorraad, kunnen ze in de nieuwbouw minder strenge eisen stellen, wat de snelheid van de woningproductie ten goede komt. 

Verruimen investeringscapaciteit
De corporaties zijn een onmisbare partner voor het realiseren en behouden van een betaalbare en kwalitatief goede sociale voorraad. De MRA-bestuurders pleiten in hun brief aan de minister voor verruimen van de investeringscapaciteit, omdat de opgave juist in de MRA heel groot is. Daar komt bij dat de heffingen vanuit het Rijk bij de corporaties in de MRA het hardste aan komen. omdat de te betalen heffing is gerelateerd aan de hoogte van de WOZ-waarde. Investeringen in bereikbaarheid zijn eveneens nodig, omdat nu al te zien is dat het vastloopt op de wegen en in het OV.   

Hoofdingrediënten ‘woondeal
Het ministerie van BZK wil regionale woningmarktafspraken maken met regio’s in Nederland waar de druk op de woningmarkt groot is, een zogenaamde ‘woondeal’. De MRA is een van die regio’s. Eerder dit jaar zijn in het BO MIRT procesafspraken gemaakt met het Rijk. De hoofdingrediënten voor de te maken ‘woondeal’, heeft de MRA kenbaar gemaakt in de genoemde brief. 

Concreet gaat het om drie hoofdpunten: 

1. Verbeteren instrumentarium voor gemeenten om de enorme prijsstijgingen in de bestaande woningvoorraad te kunnen dempen;
2. Vergroten van de investeringscapaciteit van woningcorporaties;
3. Extra investeringen in bereikbaarheid.

Vervolg
Op 10 oktober jl. heeft een aantal bestuurders van de MRA hierover al gesproken met het Ministerie van BZK. Daarbij is ook ingegaan op de overige afspraken die eerder dit jaar zijn gemaakt, zoals de stapeling van de kosten van verduurzaming voor particuliere huiseigenaren en de inzet van het transformatiefonds. 

De komende periode zal hard worden gewerkt aan de woningmarktafspraken die er naar verwachting begin 2019 zullen liggen. De volgende stap in dit proces is het BO-MIRT van 22 november waar  bereikbaarheid centraal staat.

Brief Samenwerken voor woningbouw in de MRA >>