Monitor brengt veel meer potentiële woningbouwlocaties MRA in beeld

  • 17-9-2018 14:15
De 33 gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben veel nieuwe, potentiële woningbouwlocaties in beeld gebracht. Het gaat om binnenstedelijke locaties waar op termijn ruimte zou kunnen komen voor nieuwbouw. In totaal is voor de komende decennia in potentie ruimte voor 460.000 woningen in de MRA. Dit blijkt uit de geactualiseerde Monitor Plancapaciteit MRA 2018.  


Wanneer minimaal de helft van deze locaties daadwerkelijk wordt gerealiseerd, is dat voldoende om te voorzien in de woningbehoefte van circa 230.000 woningen tot 2040. Dit goede nieuws is echter geen reden om achterover te leunen. Om de plannen volgens planning uit te voeren en de woningproductie in de komende jaren hoog te houden, moet hard worden gewerkt aan het oplossen van knelpunten. Dit is een opgave waar de betrokken partijen in de MRA gezamenlijk op inzetten.

Monitor 
De Monitor Plancapaciteit is een samenwerking van de MRA en de provincie Noord-Holland. Met de monitor wordt bijgehouden welke woningbouwplannen en -locaties gemeenten in beeld hebben. De gemeenten vullen de monitor elk jaar zelf in. De status van bekende plannen wordt dan geactualiseerd en opgeleverde planlocaties worden uit de monitor verwijderd. Daarnaast worden nieuwe, potentiële locaties in de monitor ingevoerd. Voor een groot deel van deze locaties moet nog wel worden onderzocht of woningbouw daadwerkelijk mogelijk en wenselijk is.

Vijftienduizend woningen per jaar erbij
In 2017 zijn in de MRA ongeveer 15.000 nieuwe woningen gebouwd. Alleen al voor het opvangen van de groei van de huishoudens in de MRA zijn tot 2025 minstens 12.300 woningen per jaar nodig. Om de spanning op de woningmarkt te laten afnemen en het woningtekort te verkleinen, moet de woningproductie dan ook hoger liggen. De bouw van 15.000 woningen per jaar tot 2025 lijkt daarmee een goed streven.

Nieuwe potentiële locaties
Ten opzichte van 2017 is in bijna alle deelregio’s van de MRA het aantal potentiële woningbouwlocaties toegenomen. Uitzondering hierop is de deelregio Almere-Lelystad, waar de potentiële plancapaciteit al behoorlijk groot is. Vooral in Amsterdam is het aantal mogelijke woningbouwlocaties gestegen, met name voor de periode na 2030. Samen met de plannen die al vastgesteld of in voorbereiding zijn, gaat het om 266.000 woningen in de hoofdstad. De plannen en potentiële ruimte in de gehele MRA tellen op tot 460.000 woningen, waarvan ruim 290.000 woningen op potentiële locaties .

Plancapaciteit en potentiële locaties (2018 en verschil tussen 2017 en 2018)

  2018       
  onherroepelijk + vastgesteld in voorbereiding potentiële bouwlocaties + status onbekend 2018 totaal verschil 2017-2018 totaal
Amsterdam 49.537 31.479 185.480 266.496 + 149.603
Overige deelregio’s MRA 54.224 33.081 106.413 193.718 + 46.855
Totaal MRA 103.761 64.560 291.893 460.214 + 196.458

Harde plannen
Met alleen ruimte voor woningbouw zijn we er nog niet: er moeten concrete bouwplannen zijn, die vervolgens ook tot uitvoering moeten komen. De zogenoemde ‘harde’ plancapaciteit, waarbij sprake is van vastgestelde bestemmingsplannen, laat in de meeste deelregio’s van de MRA een lichte daling zien. Hoewel de harde planvoorraad en de woningbehoefte (gerelateerd aan de huishoudensgroei) nu ongeveer in evenwicht zijn tot 2025, leert de ervaring dat niet alle harde plannen ook daadwerkelijk tot uitvoering komen. Om de druk op de woningmarkt niet verder te laten oplopen, is het daarom belangrijk dat meer ‘zachte’ plannen (dit betreft de in voorbereiding zijnde en potentiële locaties) hard worden gemaakt door hiervoor nieuwe bestemmingsplannen vast te stellen en harde plannen daadwerkelijk tot uitvoer te brengen, zonder vertraging en waar mogelijk nog versneld.  

Plancapaciteit en woningbehoefte

* De additionele woningbehoefte is het aantal woningen dat volgens de prognose nodig is tot 2025 om de huishoudensgroei op te vangen. Om de huidige druk op de woningmarkt te verminderen, moet de productie hoger liggen.

Wegnemen van knelpunten
De voornaamste obstakels om woningbouwplannen volgens planning uit te voeren, zijn gebrek aan personele capaciteit bij de overheid en in de bouw, de benodigde (aanleg van) infrastructuur, de complexiteit van de locaties en de vele betrokken partijen met uiteenlopende belangen. De MRA zet in op versnelling van de woningbouwproductie door deze knelpunten weg te nemen. De provincie Noord-Holland heeft hiervoor een budget van € 15 miljoen beschikbaar gesteld. Hiermee heeft de MRA onder meer een ‘flexibele pool’ met expertise ingericht. Verder wordt gebruik gemaakt van planningsinstrumenten waarmee beter kan worden gestuurd op de productie en is de MRA in gesprek met het Rijk over aanvullende maatregelen. Met deze gezamenlijke inzet hopen we de woningproductie op het huidige hoge niveau te houden.