MRA-brede aanpak voor circulaire economie

  • 12-3-2018 12:49

Op 22 februari jl. hebben de MRA-portefeuillehouders Duurzaamheid ingestemd met het ontwerp Plan van Aanpak Circulaire Economie Metropoolregio Amsterdam 2018 -2020. Doel is de bestaande MRA-actiepunten op het gebied van de circulaire economie vanuit een meer programmatische samenhang in gang te zetten.

De vernieuwde aanpak krijgt vorm via drie, met elkaar samenhangende sporen:  1) circulair inkopen, 2) de aanpak op zes geprioriteerde grondstromen, en 3) inzet op aantal onderliggende randvoorwaarden, zoals communicatie, monitoring, de samenwerking met de deel regio’s.

De drie sporen zijn uitgewerkt in een ontwerp Plan van Aanpak Circulaire Economie dat de activiteiten schetst die de komende drie jaar worden ondernomen om de omslag naar de duurzame metropoolregio verder in gang te zetten. Het plan van aanpak beoogt aan te sluiten bij activiteiten die door afzonderlijke MRA gemeenten nu al plaats hebben. 

Tot 19 april krijgen alle MRA-gemeenten de gelegenheid te reageren op het ontwerp Plan van Aanpak, evenals de provincies Noord-Holland en Flevoland en de Vervoerregio Amsterdam. Op basis van de reacties wordt bezien of het nodig of gewenst is het plan nog op onderdelen aan te scherpen of bij te stellen. Het definitieve Plan van Aanpak wordt daarna door de portefeuillehouders Duurzaamheid vastgesteld op 24 mei aanstaande. De gemeenten Haarlemmermeer en Lelystad zullen gezamenlijk als bestuurlijk trekkers van het Plan van Aanpak Circulaire Economie optrekken.

Download ontwerp plan van aanpak Circulaire Economie Metropoolregio Amsterdam >